اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 دانشـکده علـوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سیلی مارین در تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور 240 قطعه جوجه گوشتی به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار (هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه گوشتی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل دو سطح سرب (0 و 200 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و سه سطح سیلی مارین (0، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم جیره) اختصاص یافت. نتایج نشان می دهد افزودن 200 میلی گرم سیلی مارین اثرات منفی سرب بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی را در کل دوره آزمایش کاهش داد و پرنده در معرض تنش اکسیداتیو افزایش وزنی مشابه با تیمار شاهد نشان داد. همچنین، استفاده از 200 میلی گرم سیلی مارین در زمانی که پرنده در معرض تنش اکسیداتیو قرار داشت، به طور محسوسی باعث بهبود درصد وزن نسبی ترکیبات لاشه شد. افزون بر این، با افزایش مقدار سیلی مارین در جیره تحت شرایط تنش اکسیداتیو، مقدار فراسنجه های چربی خون (کلسترول، تری گلیسرید و LDL) به طور غیرمعنی داری کاهش یافت. بعلاوه، در زمان تغذیه جوجه های گوشتی با جیره آلوده به سرب و درگیر شدن سیستم آنتی اکسیدانی پرنده با تنش اکسیداتیو، استفاده از 200 میلی گرم سیلی مارین به طور معنی داری موجب افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز و کاهش مقدار مالون دی آلدهید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت شد. نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند سیلی مارین در شرایط بروز تنش اکسیداتیو القایی توسط سرب دارای نقش حفاظتی می باشد و با تقویت سیستم آنتی اکسیدانی موجب بهبود عملکرد پرنده می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Silymarin Against Lead Induced Oxidative Stress in Broiler Chicken

نویسندگان [English]

  • Rohollah Ebrahimi 1
  • Tahereh Mohammadabadi 1
  • Mohsen Sari 1
  • Smayyeh Salari 1
  • Mohammdjavad Zamiri 2
  • Mohammad Taghi Beigi Nasiri 1
1 Faculty of Animal Sciences, Ramin Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources, Malasani, Ahvaz, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of different levels of silymarin against lead induced oxidative stress in broiler chickens. Therefore, 240 broiler chickens of Ross 308 allocated to 24 experimental units in a completely randomized design with factorial 2x3 arrangements and four replicates of 10 birds. The experimental diets containing silymarin at 3 levels (0, 100, 200 mg/kg) and 2 levels of lead (0, 200 mg/kg) were fed for 6 weeks. Results of this experiment showed that supplementation of 200 mg/kg silymarin attenuated adverse effect of lead on body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) in 42 d. Also, addition of 200 mg/kg silymarin in lead-induced oxidative stress improved carcass characteristics. In addition, supplementation of silymarin in lead-induced oxidative stress no significantly decreased blood lipid parameters (cholesterol, triglyceride, LDL). Furthermore, supplementation of 200 mg/kg silymarin significantly increased superoxide dismutase (SOD) and decreased malondealdehyde (MDA) and heterophyle /lymphocyte (H/L ratio). These results suggested that supplementation of silymarin in lead induced oxidative stress had a protective role and by improving the antioxidant system improved the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oxidative stress
  • Lead
  • Silymarin
  • Broiler chicken
CAPTCHA Image