تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

3 دانشـکده علـوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

چکیده

این آزمایش، به منظور بررسی سطوح مختلف روی بر برخی فراسنجه های تولیدی مرغ‏های مادر گوشتی با استفاده از 300 قطعه مرغ و 40 قطعه خروس سویه راس 308، با سن40 هفتگی به مدت 12 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار و 15 قطعه مرغ و دو قطعه خروس در هر تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح مختلف روی (80، 110، 140 و170 میلی‏گرم در کیلوگرم) بودند و از سولفات روی به عنوان منبع روی استفاده شد. نتایج آزمایش نشان دهنده اثر افزایشی و معنی‏دار روی بر تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، کیفیت پوسته تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره میباشد. سطح 170 میلی‏گرم روی در کیلوگرم جیره در افزایش تولید و کاهش ضریب تبدیل خوراک و سطوح 140 و 170 میلی‏گرم روی در کیلوگرم جیره در افزایش وزن و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ موثرتر بودند. استفاده از سطوح افزایشی روی در جیره (بخصوص 170 میلی گرم روی در کیلوگرم جیره) موجب افزایش معنی دار وزن وکیفیت جوجه تولیدی گردید. سطوح افزیشی روی (بخصوص 170 میلی‏گرم روی در کیلوگرم جیره) در هفته پایانی سبب افزایش معنی دار وزن نسبی بورس فابرسیوس در جوجه های تازه تفریخ شده و وزن نسبی قلب مرغ‏های مادر گوشتی گردید. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مکمل روی در جیره مرغ‏های مادر گوشتی می تواند با افزایش عملکرد، تولید جوجه‏هایی با کیفیت را موجب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Zinc Supplementation on some Productive Parameters of Broiler Breeder

نویسندگان [English]

  • Morteza Nadeali 1
  • Smayyeh Salari 1
  • Mohammad Bojarpour 2
  • Saleh Tabatabaei Vakili 3
  • Mohsen Sari 1
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
3 Faculty of Animal Sciences, Ramin Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources, Malasani, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different levels of zinc on some productive parameters of broiler breeder, an experiment was conducted with 300 hens and 40 roosters of Ross 308 strain (40 wk old) in 12 week period in completely randomized design with 4 treatments, 5 replicates and 15 hens and 2 roosters in each replicate. Treatments consisted of 4 different levels of zinc (80, 110, 140 and 170 mg zinc/kg diet) in which the dietary zinc was supplied from zinc sulfate. Zinc supplementation significantly improved egg production, egg weight, egg shell quality and feed conversion ratio during the experiment. Production percentage and feed conversion ratio had the best results in 170 mg zinc/kg diet and the best results of egg weight and egg shell quality were observed in 140 and 170 mg zinc/kg diet. Zinc supplementation improved the weight and quality of neonatal chicks. By increasing levels of zinc in the diet, weight of bursa fabricius of chicks and weight of heart of broiler breeders increased. The results of this experiment suggest that supplementation of broiler breeder diet with zinc could improve performance and quality of neonatal chicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler breeder
  • Zinc
  • Performance
  • Egg Shell
  • Hatchability
CAPTCHA Image