مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی

3 موسسه تحقیقات علوم دامی ایران-کرج

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر دزهای 25، 50 و 75 کیلوگری پرتوهای یون ساز گاما و الکترون، بر تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک های کیسه نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید در حضور سدیم دودسیل سولفات استفاده شد. پرتوهای یون ساز باعث کاهش بخش های سریع تجزیه و ثابت نرخ تجزیه و افزایش بخش کند تجزیه پروتئین خام شدند. تاثیر اشعه گاما بر فراسنجه-های تجزیه پذیری پروتئین خام بیشتر از پرتو الکترون بود. تجزیه پذیری موثر پروتئین خام تحت تاثیر پرتوهای یون ساز کاهش یافت. تاثیر اشعه گاما در کاهش تجزیه پذیری موثر پروتئین خام در سرعت های عبور 5 و 8 درصد در ساعت بیشتر از پرتو الکترون بود. پرتوهای یون ساز باعث کاهش تجزیه اسیدهای آمینه کنجاله سویا بعد از 16 ساعت انکوباسیون شکمبه ای شدند. پرتو گاما توانایی بیشتری در کاهش تجزیه پذیری اسیدهای آمینه داشت. در کنجاله سویای پرتوتابی نشده، زیرواحدهای ά، α و β پروتئین بتاکنگلیسینین پس از 4 ساعت و زیرواحدهای اسیدی و بازی پروتئین گلیسینین پس از 16 ساعت انکوباسیون شکمبه ای ناپدید شدند. دزهای 50 و 75 کیلوگری پرتو الکترون و اشعه گاما باعث حفظ زیرواحدهای بتاکنگلیسینین تا زمان 16 ساعت و حفظ زیرواحدهای گلیسینین تا زمان 48 ساعت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که هرچند تاثیر پرتو گاما در کاهش تجزیه شکمبه ای پروتئین خام و اسیدهای آمینه بیشتر از پرتو الکترون بود، اما ناپدید شدن شکمبه ای زیر واحدهای پروتئین کنجاله سویا به طور یکسانی تحت تاثیر این پرتوهای یون ساز قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Ionizing Radiations of Electron Beam and Gamma Ray on Ruminal Degradation Kinetics of Soybean Meal Protein and Amino acids

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghanbari 1
  • Taghi Ghoorchi
  • Parvin Shawrang 2
  • Hormoz Mansouri 3
  • noor mohammad Torbati Nejad 4
1
2
3 Iran Animal Science Research Institute-Karaj
4 University of Gorgan, Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted to compare effects of electron beam (EB) and gamma ray (GR) treatments at doses of 25, 50 and 75 kGy on soybean meal (SBM) ruminal degradation kinetics of crude protein (CP) and amino acids (AA). The nylon bag and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) techniques were used for this aim. Ionizing radiations decreased washout and degradation rate fractions and increased potentially degradable fraction of CP. GR had more effects on degradability parameters of CP than the EB. Irradiation processing caused decreasing in AA degradation after 16 h of ruminal incubation significantly. GR irradiation was more effective than EB irradiation in lessening the ruminal degradability of AA. In unirradiated SBM, subunits ά, α and β of β-conglycinin protein disappeared after 4 h, and basic and acidic subunits of glycinin protein disappeared after 16 h of rumen incubation. The 50 and 75 kGy doses of EB and GR maintained and preserved the subunits of β-conglycinin until 16 h and 48 h for glycinin subunits. The results of this study showed greater effects of GR than the EB in reducing the ruminal degradation of CP and AA, while the ruminal disappearance of the protein subunits in the SBM was equally affected by these ionizing radiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ionizing radiations
  • Soybean meal
  • Degradability
  • electrophoresis
CAPTCHA Image