پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور پیشگویی انرژی قابل سوخت وساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی بر اساس ترکیبات شیمیایی آنها، آزمایشی با تکنیک سیبالد در روی خروس گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش، ابتدا 8 نمونه دان آماده دوره آغازین از کارخانجات مختلف تهیه و ترکیبات شیمیایی آن‌ها تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی نشان داد که میانگین مقادیر ماده خشک، پروتئین خام، عصاره اتری، خاکسترخام، فیبرخام، کلسیم، و فسفر در نمونه‌های پیش‌دان مورد مطالعه به ترتیب برابر47/90، 99/20 ،79/2، 69/6، 63/2، 08/1، 49/0 درصد با ضریب تغییرات (01/2تا29/13) بود. همچنین مقدار TMEn دان‌های آماده آغازین به طور میانگین برابر 3006 کیلوکالری در کیلوگرم با دامنه تغییرات (2884 تا3275 ) بود که بین نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود داشت. تراکم نسبی انرژی قابل متابولیسم نمونه‌های دان کارخانجات مختلف از 7/0 تا 8/0 متغیر بوده و تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان ندادند. میانگین قابلیت سوخت وساز حقیقی ماده خشک نمونه‌های دان آماده دوره آغازین برابر54 درصد بود و دان هایی که دارای فیبر خام بالاتری بودند، قابلیت متابولیسم حقیقی ماده خشک پایین‌تری از خود نشان دادند. TME و TMEn همبستگی منفی معنی‌داری با درصد خاکستر خام جیره به ترتیب برابر 38/0 و 59/0 نشان دادند و دان هایی که مقادیر خاکسترخام بالایی داشتند دارای TME و TMEn پایین‌تری بودند. تجزیه و تحلیل روابط رگرسیون نشان داد که می‌توان مقدار TMEn دان‌های آماده دوره آغازین را با استفاده از خاکستر خام، پروتئین خام، کلسیم و فسفر با ضریب تبیین برابر 67/0 (002/0 (P= پیشگویی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of True Metabolizable Energy (TMEn) of Broilers Compounded Starter Feeds

نویسندگان [English]

  • S Rahmani
  • H Janmohammadi
  • S Alijani
  • Akbar Taghizadeh 1
  • Ali Hossein khani 2
  • S.A. Mirghelenj
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

An experiment was conducted to predict the true metabolizable energy (TMEn) of compounded starter feeds of broiler chickens trough their chemical composition using precision-feeding method of Sibbald in male boilers. In the first, eight compounded feed samples provided from eight feed plants and their chemical composition determined in laboratory. Results of chemical composition showed that average values of dry matter, crude protein, ether extract, crude ash, crude fiber, calcium and phosphorus were 90.47, 20.99, 2.79, 2.88, 6.69, 1.08 and 0.49 percent, respectively with coefficient of variation between 2.01 to 13.29 percent. The average value of TMEn in compounded starter feeds was also obtained 3006 Kcal/kg with variation from 2884 to 3275 Kcal/kg and differences between them were significant. The variation between metabolizability values in the compounded feeds was 0.7 to 0.8 percent and differences between their values were not significant. The average value of dry matter true metabolizability in starter feeds was obtained as 54 percent and those having higher crude fiber, showed lower dry matter true metabolizability. The TME and TMEn values of compounded starter feeds showed a negative correlation as 0.38 and 0.59 percent with crude ash of feeds, so that the feeds containing higher crude ash had lower TME and TMEn values. Regression analysis showed that we can predict the TMEn value of broiler compounded starter feeds via regression equations from crude ash, crude protein, calcium and phosphorus contents of feeds from their crude ash, crude protein, calcium and phosphorus with R2 value as 0.67 (P=0.002).

کلیدواژه‌ها [English]

  • True metabolizable energy
  • Compounded starter feed
  • Male boilers
  • Energy equations