اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی ایران-کرج

4 دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی امکان جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای شیرده پر تولید هلشتاین بود. به این منظور تعداد 450 راس گاو شیرده با میانگین وزنی 40±597 کیلوگرم با میانگین روزهای شیردهی 20±50 و میانگین امتیاز وضعیت بدنی 4/0±1/3 در یک طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار و در هر تیمار سه جایگاه و در هر جایگاه 50 راس گاو به کار برده شدند. مدت آزمایش 60 روز بود که 10 روز جهت سازگاری به جیره ها و 50 روز طول دوره ی رکوردگیری بود. گاوها با جیره های کاملا مخلوط (TMR) و 2 بار در روز تغذیه شد. نسبت کنسانتره به علوفه 60 به 40 بود و درآن ها سیلاژ یونجه (AS) در تیمار یک، صفر؛ در تیمار دو، 10 و در تیمار سه، 20درصد بود و جایگزین یونجه خشک (AH) گردید. با جایگزینی کامل سیلاژ یونجه به جای یونجه خشک، ماده خشک مصرفی، شیر تصحیح شده برای 5/3 و 4 درصد و ترکیبات شیر تفاوت معنی-داری پیدا نکرد، اما در گاوهای دریافت کننده تیمار2 مقادیر شیر خام تولیدی افزایش و درصد چربی شیر کاهش یافت. نیتروژن اوره ای شیر با جایگزین شدن سیلاژ یونجه به جای علف خشک یونجه به صورت معنی داری افزایش یافت (85/15 در مقابل 69/14). pH شکمبه ای بین تیمارها یکسان بوده و بالاتر از 0/6 می باشد و الیاف نامحلول شوینده ی خنثی که از لحاظ فیزیکی موثر می باشد (peNDF) در تیمار با یونجه خشک بیش ترین مقدار بود (9/25 در مقابل42/24) و با وجود کاهش آن در تیمار حاوی سیلاژ یونجه، در فعالیت جویدن تغییر معنی داری ایجاد نگردید. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که در جیره های بر پایه TMR سیلاژ یونجه می تواند به طور کامل جایگزین علف خشک یونجه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Replacing Alfalfa Hay with Alfalfa Silage in High Performance Dairy Cattle Diets

نویسندگان [English]

  • nabi allah aghaziarati farahani 1
  • Hamid Amanlou 2
  • Hormoz Mansouri 3
  • HamidReza Mirzaei 4
  • ََAli Mostafa Tehrani 3
1 Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Four-handed fifty lactating Holstein cows with mean body weight of, 597± 40 and 50±20 and days in milk body Condi from sure of 3.1±0.4 were blocked by parity and randomly assigned to 3 treatments. Each treatment had 3 pens and each pen had 50 cows. The experiment lasted for 60 days (10 days adaptation and 50 days collection period). Concentrate to forage ratio was 60 to 40 and alfalfa hay replaced with alfalfa silage. Dry mater intake, milk yield and composition did not changed significantly due to complete replacement of alfalfa hay with alfalfa silage. Milk urea nitrogen increased significantly (15.85 vs 14.69 mg/dl) when alfalfa silage was replaced with alfalfa hay. Rumen pH were similar in all treatments and higher than 6.0 of alfalfa silage diet. The result of this experiment indicated that in TMR based ration alfalfa hay can replaced completely with the alfalfa silage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa silage
  • Alfalfa hay
  • Holstein cow
CAPTCHA Image