بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای بر عملکرد، ترکیب لاشه و شاخص های مرتبط با آسیت در جوجه های گوشتی سویه راس 308 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تغذیه آزاد، محدودیت غذایی از 7 تا 14 روزگی، محدودیت غذایی از 7 تا 21 روزگی، تغدیه وعده‌ای از 7 تا 14 روزگی، تغدیه وعده ای از 7 تا 21 روزگی بودند. پرندگان مورد آزمایش از سن یک تا 7 روزگی و پس از 21 روزگی به صورت آزاد تغذیه شدند. به هر تیمار آزمایشی 4 تکرار با 12 قطعه جوجه (جنس نر) تخصیص داده شد. نتایج آزمایش نشان داد افزایش وزن در پرندگان گروه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای 21-7 روزگی به صورت معنی داری کمتر از گروه تغذیه آزاد بود. تمام پرندگان توانستند با کسب رشد جبرانی در دوره پس از آزمایش، افزایش وزنی مشابه با گروه تغذیه آزاد در سن 42 روزگی داشته باشند. اعمال تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی تاثیر معنی دار نداشتند، ولی اثر آن ها بر مصرف خوراک در 22 تا 42 روزگی معنی دار بود. غلظت آنزیم لاکتات دهیدروژناز گروه های محدودیت غذایی 21-7 و تغذیه وعده-ای 21-7 به صورت معنی داری کمتر از سایر گروه های آزمایشی بود. غلظت هموگلوبین نیز در گروه تغدیه وعده ای 21-7 به طور معنی داری کمتر از گروه تغذیه آزاد بود. نتایج این آزمایش نشان داد اعمال گرسنگی به صورت محدودیت غذایی و همچنین تغذیه وعده ای تا سن 21 روزگی در مقایسه با تغذیه آزاد تاثیری بر عملکرد، ترکیب لاشه و شاخص آسیت در جوجه-های گوشتی نداشت، اما سبب کاهش نسبی غلظت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و هموگلوبین خون شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Performance and Incidence of Ascites in Broiler Chickens in Response to Feed Restriction and Meal Feeding Programs

نویسندگان [English]

  • Behrouz Dastar
  • M Shams Shargh
  • S. Zerehdaran
  • H. Mohebodini
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of feed restriction (FR) and meal feeding (MF) on performance, carcass characteristics and related parameters to ascites in Ross 308 male broiler chickens. Five dietary treatments were 1) the control (ad libo. feeding), 2 )feed restriction from 7 to 14 days (FR14), 3) feed restriction from 7 to 21 days (FR21), 4) meal feeding from 7 to 14 days (MF14) and 5) meal feeding from 7 to 21days (MF21). All birds were fed adlibitum for the first week post hatch and after 21 days of age. Four replicate of 12 birds were allocated to each treatment. The results indicated FR and MF21 groups had significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed restriction
  • Meal feeding
  • Performance
  • Ascites
  • Broiler