اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم غنی شده با گاز آمونیاک برعملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای، فراسنجه های خونی فعالیت جویدن و ارزیابی اقتصادی استفاده از این دو علوفه در جیره تلیسه های هلشتاینانجام شد. 15 راس تلیسه با سن حدود 10-9 ماه در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار به مدت 2 ماه با جیره های دارای (1) 36 درصد سیلاژ ذرت،(2) 18 درصد سیلاژ ذرت + 18 درصد کاه عمل آوری شده و (3) 36درصد کاه عمل آوری شده تغذیه شدند. پرسهای کاه با 4 درصد گاز آمونیاک به مدت 30 روز عمل آوری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه و ارتفاع جدوگاه در بین تیمارها معنی دار نیست. قابلیت هضم DM، CP،ADF و NDF در تیمار 1 به طور معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر بیشترشد. pH شکمبه ای و نیتروژن آمونیاکی شکمبه ای در تیمار3 نسبت به دو تیمار دیگر به طور معنی داری بیشتر شدند. زمان های مصرف خوراک، نشخوار و کل جویدن در تیمار 3 بطور معنی داری بیشتر از دو تیمار دیگر بود. BUN در تیمار 3 نسبت به دو تیمار دیگر و نیز آلبومین خون در تیمار 2 نسبت به دو تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر شدند. غلظت گلوکز، کلسترول، TG،AST و ALT بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. به طورکلی، برای هرکیلوگرم افزایش وزن، در تیمار 3 و تیمار 2 نسبت به تیمار 1 به ترتیب و 3935 ریال صرفه جویی صورت گرفت. نتایج نشان داد که کاه عمل آوری شده را می توان به طور کامل جایگزین سیلاژ ذرت در جیره تلیسه های هلشتاین کرد بدون اینکه اثر منفی بر عملکرد آنها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Replacing Corn Silage with Varying Levels of Ammonia Gassed Wheat Straw on Performance, Fermentation Parameters and Blood Metabolites in Holstein heifers

نویسندگان [English]

  • ُُs. Sadeghi
  • R. Valizadeh
  • A.A. Naserian
  • A. Tahmasbi
چکیده [English]

The replacement of corn silage with varying levels of ammonia gassed wheat straw on performance, digestibility, fermentation parameters, chewing activities, blood metabolites and profitability of Holstein heifers have been evaluated. Fifteen Holstein heifer with 9-10 months of age were assigned in a completely randomized design with 3 treatment as 1) 36% corn silage, 2) 18% corn silage and 18% wheat straw and 3) 36% treated wheat straw and 5 replicates for 2 months. Straw presses treated with 4% ammonia gas for 30 days. The results showed that the difference in dry matter intake and average daily weight gain and wither sheight among treatments is not significant. Digestibility of DM, CP, ADF and NDF in treatment 1 was significantly higher than other treatments. Ruminal pH and ammonia nitrogen in treatment 3 as were significantly higher than other treatments. Eating time, rumination time and total chewing time in treatment 3 was significantly higher than the other two treatments. Blood urea nitrogen in treatment 3 than the other two treatments and blood albumin in treatment2 were significantly higher than the other two treatments. Glucose, cholesterol, TG and AST and ALT had no significant difference among treatments. In general, for every kilogram of weight gain, in treatment 3 and treatment 2 as compared to treatment 1, 3860 and 3935 Rials were saved respectively The results showed that the treated straw with 4% ammonia gas can be completely replaced corn silage in the diet of Holstein heifers without negative impact on their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia
  • Wheat straw
  • Corn silage
CAPTCHA Image