تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گـروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در آزمایش اول، برای بررسی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت (AMEn) و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی دانه سویای پرچرب اکسترود شده در سه دمای 145و 155 (دمای معمول کارخانجات) و 165 درجه سانتیگراد، سطوح صفر، 5/7، 15 و 5/22 درصد از هریک از دانه‌های سویای‌ اکسترود‌شده در سه دمای مختلف، از روز 15 الی 21 جایگزین بخشی از جیره بر پایه ذرت-سویا گردید. مقادیر AMEn و قابلیت هضم مواد مغذی در مقابل سطح استفاده از نمونه در جیره پایه آنالیز رگرسیون شده و تا 100 درصد جایگزینی، برآوردگردید. میانگین AMEn دانه‌های سویای اکسترود شده در سه دمای 145، 155 و 165 به ترتیب 3893، 3908 و 4037 کیلوکالری بر کیلوگرم به دست آمد که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و چربی خام دانه سویایی‌که در دمای 165 درجه سانتیگراد اکسترود شده بود، بطور معنی داری نسبت به دانه سویای اکسترود شده در دمای 145درجه سانتیگراد، بالاتر بود. در آزمایش دوم، اثرات استفاده از 15درصد دانه سویای اکسترود شده در سه دمای 145، 155 و 165 درجه سانتیگراد بر عملکرد، ویسکوزیته محتویات گوارشی روده کوچک و ریخت شناسی مخاط ژوژنوم جوجه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه‌ها در طول کل دوره (یک الی 42 روز) و ویسکوزیته محتویات گوارشی روده در 21 روزگی، تحت تاثیر دمای اکستروژن دانه سویا قرار نگرفت. اگرچه با افزایش دمای اکستروژن، طول پرزهای مخاط ژوژنوم جوجه‌ها افزایش یافت که این افزایش طول پرزها باعث شد که با بکاربردن دمای 165 درجه سانتیگراد، نسبت به دو دمای 145 و 155 درجه سانتیگراد، افزایش معنی داری در سطح جذبی پرزهای جوجه‌ها دیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Three Extrusion Temperatures of FFSB on Apparent Metabolizable Energy (AMEn), Apparent Nutrients Digestibility and Production Performance of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Mirghelenj 1
  • Abolghasem Golian 1
  • Hasan Kermanshahi 1
  • Ahmad Reza Raaji 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In the first experiment, the nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn) and nutrients apparent digestibility of full fat soybean (FFSB) extruded at 145, 155 (common temperature) and 165 o C were evaluated. The corn-soy based diets were replaced with zero, 7.5, 15 and 22.5 % of each FFSB extruded at three temperatures during 15-21 d of age and AMEn and nutrients digestibility of EFFSB were calculated by regression analysis through extrapolation to 100 ٪ substitution in basal diet. The AMEn values of the FFSB samples extruded at 145, 155 and 165 o C obtained 3893, 3908 and 4037 kcal/kg, respectively and were not significantly different (P>0.05). The apparent digestibility of dry matter and ether extract in FFSB samples extruded at 165 o C, was higher as compared to FFSB extruded at 145 o C. In the second experiment, the effects of 15 % FFSB extruded at three temperatures, evaluated on performance, ileal digesta viscosity and morphology of jejunum mucosa of broiler chickens. Weight gain, feed intake and feed conversion ratio of 42 d chickens and ileal digesta viscosity of 21 d chickens were not affected by extrusion temperatures of FFSB. The jejunal villi lentgh of chickens increased with increase in extrusion temperature of FFSB, which resulted in significant increase (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full fat soybean
  • Extrusion temperature
  • Nutrients apparent digestibility
  • Production performance
  • Jejunal morphology
CAPTCHA Image