تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای در بز رائینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر استفاده از اوره گوگرددار به عنوان جایگزین بخشی از منابع نیتروژنی جیره انجام شد. فراسنجه های مربوط به قابلیت هضم، تخمیر، خون و سنتز پروتئین میکروبی در 4 راس بز رائینی در قالب طرح آزمایشی مربع لاتین تکرار شده 4×4 در چهار دوره 21 روزه انجام شد. در هر دوره 16 روز به عنوان عادت پذیری و 5 روز به منظور نمونه-گیری در نظر گرفته شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) شاهد (کنجاله سویا) 2) 1 درصد اوره ساده، 3) 4/1 درصد اوره گوگرد دار و 4) 15/2 درصد اوره گوگرددار بود. مقادیر ماده خشک، ماده آلی و نیتروژن مدفوع در بزهای تغذیه شده با جیره دارای اوره ساده بالاتر بود. همچنین قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و نیتروژن در جیره دارای اوره ساده کمترین بود. دفع نیتروژن ادراری در بزهای تغذیه شده با اوره ساده حداکثر و در مورد کنجاله سویا حداقل بود. غلظت آمونیاک شکمبه، گلوکز خون و نیتروژن اوره ای خون با تغذیه جیره آزمایشی دارای اوره گوگرددار درسطح 15/2 درصد در بزها کاهش یافت. سنتز پروتئین میکروبی، میانگین کل مشتقات پورینی دفع شده، غلظت نیتروژن مشتقات پورینی و آلانتوئین دفع شده در جیره دارای اوره ساده کاهش یافت. شاخص نیتروژن پورینی و نسبت نیتروژن میکروبی به نیتروژن ادرار در جیره های دارای اوره گوگرددار و شاهد یکسان بودند ولی در جیره دارای اوره ساده کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از اوره گوگرددار نسبت به اوره ساده سبب کاهش اتلاف نیتروژن و افزایش بازده سنتز پروتئین میکروبی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sulphur Coated Urea on Digestibility, Blood Parameters and Ruminal Fermentation in Raieni Goats

نویسندگان [English]

  • A. Javandel Korabaslou
  • R Tahmasbi
  • Omid Dayani
Department of Animal Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of sulphur coated urea for substitution of as nitrogen sources of diets. Digestibility, fermentation and blood parameters and microbial protein synthesis were investigated. Four male Raeini goats were used in 4 x 4 Latin square experimental design. Each experimental period was 21d with 16d adaption period and 5d for collecting samples. The experimental diets were: 1) control (soybean meal), 2) containing 1% urea, 3) containing 1.4% of sulphur coated urea, and 4) containing 2.15% of sulphur coated urea. Dry matter (DM), organic matter (OM) and feces nitrogen were highest in control group. Also, digestibility of DM, OM and nitrogen were reduced with feeding diet containing 1% urea. Urinary nitrogen excretion between treatments was significantly different. Ruminal NH3–N, blood glucose and blood urea N in animals fed diet containing 2.15% sulphur coated urea were significantly lower compared with the diet containing 1% urea. Microbial protein synthesis, total purine derivatives excretion (mmol/day), nitrogen content of purine derivatives and allantoin excretion were lowest in animals fed diet containing 1% urea. Purine nitrogen index and microbial nitrogen to total urinary nitrogen ratio were the same in all treatments but those values were reduced when animals fed diet containing 1% urea. In conclusion, using sulphur coated urea had a reduction effect on nitrogen excretion and increased microbial protein synthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digestibility
  • Sulphur coated urea
  • Nitrogen
  • Microbial protein synthesis
CAPTCHA Image