اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف برگ عناب برتولید و ترکیب شیر، برخی خصوصیات تخمیری شکمبه، فراسنجه های خونی و ماده خشک مصرفی در بزهای کرکی انجام شد. برای این منظور از 27 راس بز شیرده کرکی با میانگین وزنی18/3±59/28 کیلوگرم و روزهای شیردهی12±60 استفاده شد. بزها به طور تصادفی در هر یک از سه تیمار در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی قرار داده شدند. جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (بدون برگ عناب) ،2- جیره حاوی 5/7 درصد برگ عناب و 3- جیره حاوی 15 درصد برگ عناب بود. بزها با جیره کاملا مخلوط دو بار در روز تغذیه شدند و آب در تمام دوره آزمایش به صورت آزاد در دسترس دام ها بود. نمونه گیری برای تعیین ترکیبات شیر،pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و پارامترهای خون در روزهای 30 و60 دوره آزمایش صورت گرفت. ماده خشک مصرفی و تولید شیر به صورت روزانه اندازه گیری شد. اثر جیره بر ماده خشک مصرفی معنی دار بود (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Level of Ziziphus jujube Mill Foliage on Feed Intake, Blood Metabolites and Milk Production and Composition in Fluffy Goats

نویسندگان [English]

  • Moslem Bashtani 1
  • Mohammad Reza Tehrani 2
  • Abbas Ali Naserian 3
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri 2
1 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This Research was conducted to study the effect of different levels of Ziziphus jujube mill foliage on milk yield and composition, blood metabolites (glucose, BUN, triglyceride), dry matter intake and ruminal fermentation. For this purpose 27 heads multiparous southern Khorasan cross-bred goats (DIM of 60±12 and average BW of 28.59±3.18kg) were assigned to three groups as randomized complete design and housed in individual stalls. Treatments were: 1. without jujube leaves, 2. 7.5% jujube leaves/DM of diet and 3. 15% jujube leaves/DM of diet. The Goats were fed TMR diets twice a day (800 and 2000h) and water was available at all the times. For determination the milk composition, ruminal pH, NH3-N and blood parameters, samples were taken in days 30 and 60 and dry matter intake (DMI) and milk yield was measured daily. Dry matter intake between experimental treatments were significant difference (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziziphus jujube Mill
  • Milk production and composition
  • Blood parameters
  • Dairy goat
CAPTCHA Image