اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر سطوح مختلف پودر ریشه گیاه باریجه بر عملکرد، جمعیت میکروبی، خصوصیات لاشه و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و چربی خام خوراک در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت-سویا مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه از سویه راس 308، در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 گروه آزمایشی با 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جیره‌ها دارای 4 سطح پودر ریشه باریجه شامل صفر، 1، 2 و3 درصد، به طور جداگانه برای دوره‌های آغازین (10-1 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (49-25 روزگی) تنظیم شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که افزودن پودر ریشه باریجه باعث کاهش معنی‌دار خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در دوره آغازین شد؛ ولی در دوره رشد و پایانی این اختلافات معنی‌دار نبود. ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. نتایج حاصل از تفکیک لاشه نشان داد که وزن نسبی محصول سینه، ران‌ها و همچنین کبد و چربی حفره شکمی تحت تأثیر سطوح مختلف پودر ریشه باریجه قرار گرفت. اثر افزودن پودر ریشه باریجه به جیره غذایی بر طول قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش معنی‌دار نبود. با افزودن این گیاه دارویی به جیره غذایی، تعداد باکتری‌های مضر کلی‌فرمی در محتویات ایلئوم به طور معنی‌داری کاهش و تعداد باکتری‌های لاکتوباسیلوس افزایش یافت. قابلیت هضم ماده خشک و چربی خام خوراک تحت تأثیر سطوح مختلف پودر ریشه باریجه قرار نگرفت. به طورکلی، نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از ریشه باریجه در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی، بار میکروبی روده را بهبود بخشید ولی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی تأثیر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Ferula gummosa Boiss. Root on Performance, Microbial Population and Nutrient Digestibility in Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Z Abdollahi 1
  • Ahmad Hassanabadi 2
  • Abolghasem Golian 3
1 Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effects of root of Ferula gummosa boiss. (galbanum) supplementation to corn-soy diets on performance, microbial population, nutrient digestibility and carcass characteristics of broiler chickens. Two hundred day old male broiler chicks of Ross 308 strain were used in a completely randomized design with 4 treatments, 5 replicates of 10 chicks each in floor pens. Four levels of ground root of galbanum (0, 1, 2 and 3%) were supplemented to starter (1-10 d), grower (11-24 d) and finisher (25-49 d) diets. The results indicated that diet supplementation with root of galbanum powder significantly reduced body weight, daily weight gain, feed intake of broiler chickens in starter period (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root of Ferula gummosa Boiss
  • Microbial population
  • Performance
  • Carcass Characteristics
  • Apparent nutrient digestibility
  • Broiler
CAPTCHA Image