برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین احتیاجات لیزین بلدرچین ژاپنی بر اساس قابلیت هضم در دامنه سنی 21-7 روزگی انجام شد. سطوح درجه بندی شده ال- لیزین هیدروکلراید در ازای حذف همان مقدار نشاسته ذرت به جیره پایه اضافه شد تا سطوح مختلف لیزین قابل هضم از 75/0 تا 35/1 درصد جیره بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک و وزن گوشت سینه و وزن ران به طور معنی دار تغییر می کند. از روش های مدل سازی خط شکسته خطی و خط شکسته درجه دو بر اساس نقطه شکست برای تعیین میزان احتیاجات لیزین قابل هضم استفاده گردید. بر اساس خط شکسته خطی، نقطه شکست برای ضریب تبدیل غذایی و وزن ماهیچه سینه به ترتیب 99/0 و 04/1 درصد لیزین قابل هضم جیره و بر اساس خط شکسته درجه دو نقطه شکست برای افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و وزن ماهیچه سینه به ترتیب 11/1، 04/1 و 15/1 درصد لیزین قابل هضم جیره به دست آمد. این نتایج نشان داد که مقدار احتیاجات لیزین قابل هضم برای حداکثر وزن سینه بیش از احتیاجات برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Digestible Lysine Requirements of Japanese Quail during the Starter Period

نویسندگان [English]

  • M Ashoori
  • Gh Jalilvand
  • M Mehri
  • Gh. Zaboli
  • M Ghazaghi
چکیده [English]

The aim of this study was the estimation of digestible lysine requirements of Japanese quail during the 7-21d period. Graduation level of L-lysine.HCL were added to the basal diet at the expense of corn starch to create different levels of digestible lysine ranged from 0.75 to 1.35% of diet. Growth performance and carcass composition were evaluated during the experiment. The results showed that incremental levels of digestible lysine significantly affected the body weight gain (BWG), feed conversion ratio (FCR), feed intake (FI), breast meat yield (BMY) and thigh meat yield (TMY). Either linear broken- line or quadratic broken line model were used to get break points of digestible lysine as a requirement. Based on linear broken line analysis, the break points for FCR and BMY were 0.99 and 1.04 % of diet, respectively. Using the quadratic broken-line model, the estimated Lys requirements for BWG, FCR, and BMY were 1.11, 1.04, and 1.15% of diet, respectively. The results showed that the Lys needs for optimum BMY was higher than BWG and FCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysine requirement
  • Japanese quail
  • Production performance
  • Broken line model
CAPTCHA Image