بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله سویای میکرونیزه شده و مقایسه ی آن با مکمل سازی متیونین محافظت شده بر عملکرد بره های پرواری آمیخته زل

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور بررسی اثرات کنجاله سویای پرتوتابی شده با امواج مایکروویو (800 وات) به مدت پنج دقیقه و مکمل سازی با متیونین محافظت شده (مپران) (سه گرم در روز) بر عملکرد پرواری بره های آمیخته ی زل، 15 بره با نمره بدنی آغازین مشابه و میانگین وزن 32/2± 52/31 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار در پنج تکرار به مدت 80 روز پروار شدند. سه تیمار آزمایشی شامل کنجاله سویای معمولی (تیمار یک)، پرتوتابی شده با مایکروویو (تیمار دو) و مکمل شده با مپران (تیمار سه) بودند. وزن-کشی دام ها هر 15 روز انجام و مصرف خوراک روزانه تعیین و قابلیت هضم ماده ی خشک و مواد مغذی تیمارها مقایسه شدند. در پایان آزمایش سه تکرار از هر تیمار کشتار و لاشه های آن ها مورد تجزیه و ارزیابی قرار گرفت. مقدار خوراک مصرفی روزانه (6/2218 گرم در تیمار یک و 0/2699 و 4/2775 گرم، به ترتیب در تیمارهای دو و سه)، وزن بدن در انتهای دوره آزمایشی (0/40 کیلوگرم در تیمار یک و 4/50 و 5/52 کیلوگرم به ترتیب در تیمارهای دو و سه)، افزایش وزن روزانه (7/135 گرم در تیمار یک و 5/234 و 248 گرم، به ترتیب در تیمارهای دو و سه)، و خصوصیات لاشه بین تیمار یک و تیمارهای دو و سه معنی دار بود (05/0> P)، تفاوت معنی داری بین تیمار دو و سه مشاهده نشد. نتایج نشان می دهد که پرتوتابی کنجاله ی سویا و مکمل سازی با مپران سبب بهبود عملکرد پرورای و کیفیت لاشه ی بره ها با افزایش وزن ماهیچه های گران قیمت (گروه های یک و سه استاندارد ماهیچه ای) و افزایش سطح مقطع عضله ی راسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary Effects of Micronized Soybean Meal and in Compare with Protected Methionine on Growing Performance of Zel crossbred Lambs

نویسندگان [English]

  • S Yousefian
  • Asadollah Teimoury Yansary 1
  • Zarbakht Ansari Pirsaraei 2
1 Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of microwave irradiated (800 W) soybean meal (irradiated over 5 min) and ruminal protected methionine (Mepron; 3 g/day) on crossbreds Zel weight gain using 15 lambs with an average weight of 31.52±2.32 kg and similar condition score in a completely randomized design with 3 treatments in 5 replicates over 80 days. Three experimental treatements contain untreated soybean meal (T1), microwave irradiated soybean meal (T2) and supplemented with Mepron as treatment 3 (T3). Weight in 15 days and daily feed consumption was determined and dry matter and nutrients digestibility among treatments were compared. Nine of the lamb were killed and their carcasses were evaluated. Daily Dry matter intake (2218.64, 2699.03 and 2775.47 g in T1, T2 and T3 respectively), final body weight (40.08, 50.48 and 52.51 kg respectively in T1, T2 and T3), daily weight gain (135.75, 234.51 and 248 g/day respectively in T1, T2 and T3) and carcasses characteristics between the control treatment and treatments 2 and 3 was significantly different, however there were similar among T2 and T3. The results of current experiment showed that microwave irradiated soybean meal and ruminal protected methionine (Mepron) can significantly improve lamb performance and their carcasses characteristics with increase weight of expensive muscle group (standard muscle groups 1 and 3) and rib eye area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean meal
  • Micronization
  • Ruminal protected methionine
  • Growing lamb
CAPTCHA Image