بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور شناخت وضعیت مدیریت گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی استان های خراسان به ویژه از نظر تغذیه، تعداد 113 واحد گاو شیری دارای پروانه و کارت شناسایی از طریق پرسشنامه و بازدید بررسی شدند. درصد گاوهای دوشا، خشک، تلیسه های آبستن، تلیسه های غیرآبستن، گوساله-های 6 تا 12 ماهه، گوساله های کمتر از 6 ماه، گوساله های شیری و گاو نر داشتی در واحدهای مورد مطالعه به ترتیب 39، 10، 11، 6، 15، 9، 10 و 1/0 درصد بود. میانگین تولید روزانه شیر 5/25 کیلوگرم و درصد چربی 5/3 درصد بود. تغییرات زیادی در فراوانی، نوع و کیفیت مواد خوراکی به ویژه علوفه وجود داشت. تغییرات قیمت مواد خوراکی در طول سال حدود 30 درصد بود. مصرف مواد مغذی بیش از حدود توصیه شده بود و درصد هزینه تغذیه مازاد از کل هزینه خوراک روزانه برای گاوهای پر شیر، متوسط شیر، کم شیر و خشک به ترتیب 1/9، 3/14، 15 و 1/9 درصد بود. عمده کنسانتره های مصرفی در محل گاوداری ها تهیه می شد. میانگین غلظت انرژی خالص شیردهی در کیلوگرم ماده خشک و درصد پروتئین خام کنسانتره های دست ساز و کنسانتره‌های تهیه شده در کارخانه های خوراک دام به ترتیب 03/0±73/1 مگاکالری، 8/0±1/16 درصد، 04/0±68/1 مگاکالری و 04/1±3/15 درصد بود. در بیشتر واحدها اتلاف مواد سیلویی شکل های مختلف به ویژه در طی فرآیند سیلو کردن و نگهداری آن مشخص بود. به طور کلی در این مطالعه مشخص شد که اساساً گاوداران جیره های حاوی انرژی بیشتر و نامتوازن از نظر پروتئین را به مصرف گاوهای شیری می رساندند و کیفیت علوفه پایین و به شدت متغیر بود. جهت بهبود وضعیت و استفاده بهینه از امکانات، اعمال مدیریت فنی و آموزش های ترویجی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Present Dairy Industry Management in the Khorasan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Valizadeh
  • Marzie Ghadami Koohestani
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present condition and feeds utilization of dairy industry in Khorasan province was studied in 113 dairy farms based on the official data from Ministry of Agricultural-Jehad. Questioners evaluated the required parameters. The percentage proportion of lactating cows, dry cows, pregnant heifers, virgin heifers, 6-12 months old calves, under 6 months and 3 months old calves and breeding bulls were; 39, 10, 11, 6, 15, 9, 10 and 0.1 precent, respectively. Mean of milk yield was 25.5 kg/day with fat content of 3.5%. A large variation was detected in forage quality and concentrate constituents and composition. Generally, difference between feed costs in various seasons was about 30%. All group of cows were offered more nutrients than the recommended levels. The percentage of extra feed cost in comparison with the total dairy cost of feeding was 9.1, 14.3, 15.0 and 9.1 percent for the high, medium and low milk- producing and dry cows. Most of the used concentrates were prepared in the farms. Net energy of lactation (NEL) and protein contents of the hand made and factory made concentrates were 1.73±0.03 Mcal per kg dry matter, 16.1±0.8% and 1.68±0.04 Mcal per kg dry matter and 15.3±1.04%, respectively. In most of the farms, silos were non-appropriately made. It was concluded that most of the utilized rations were imbalance in energy and protein ratios. Technical attention must be regarded to the ration formulation and forage quality in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Dairy cow management
  • Ration
CAPTCHA Image