استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

یک آزمایش فاکتوریل 2×5 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار 10 قطعه ای، جهت بررسی اثر جایگزینی ذرت با سطوح مختلف ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، پارامترهای دستگاه گوارش، ویسکوزیته و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی، انجام گرفت. پانصد قطعه جوجه نر سویه راس تا 10 روزگی با جیره استاندارد تغذیه شده و در 11 روزگی به طور تصادفی به ده تیمار آزمایشی حاوی 5 سطح ضایعات بوجاری گندم (0، 9، 18، 27 و 36%) و 2 سطح آنزیم (0 و 05/0%) اختصاص یافتند. اثر سطح ضایعات بوجاری گندم بر مصرف خوراک جوجه ها و ضریب تبدیل غذایی معنی دار نبود. افزایش وزن روزانه با افزایش سطح ضایعات بوجاری گندم به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. مکمل آنزیمی به طور معنی داری میانگین وزن روزانه را افزایش و ضریب تبدیل را بهبود بخشید. وزن نسبی کبد، سنگدان، پانکراس و روده بزرگ به طور معنی داری با افزایش سطح ضایعات بوجاری گندم افزایش پیدا‌‌ کرد. مکمل آنزیمی به طور معنی داری افزایش وزن قسمت های مختلف دستگاه گوارش شامل پیش معده، چینه دان، سنگدان، پانکراس و روده بزرگ را کاهش داد. افزایش سطح ضایعات بوجاری گندم منجر به افزایش معنی دار ویسکوزیته ماده هضمی ژژونوم و ایلئوم و مکمل آنزیمی منجر به کاهش معنی دار آن شد. افزایش سطح ضایعات بوجاری گندم منجر به افزایش معنی دار عرض ویلی وکاهش معنی دار ارتفاع ویلی و عمق کریپت گردید. افزودن آنزیم به جیره به طور معنی داری ارتفاع ویلی و عمق کریپت را افزایش داد. در مشاهدات میکروسکوپی بافت ژژونوم جوجه های تغذیه شده با ضایعات بوجاری گندم، ویلی ها کوتاهتر، ضخیم تر و آسیب دیده تر مشاهده شدند،که با افزودن مکمل آنزیمی از شدت آسیب کاسته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Wheat Screenings with and without Enzyme Supplementation in the Grower Diets of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • M Mazhari
  • A golian
  • H. Kermanshahi
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the effect of wheat screenings with and without enzyme preparation on the performance, gastrointestinal parameters and gut viscosity and morphology of broiler chicks during grower period (11 to 24d). Five hundred day old male broiler chicks were fed a commercial diet till 10 d of age and then were randomly assigned to 10 diets. Diets were formulated to have five different levels (0, 9, 18, 27 and 36%) of wheat screenings with or without enzyme. Each diet fed to five groups of ten male birds. There was no significant difference in feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR) of chickens fed diets with different levels of wheat screenings during 14 days of age. Body weight gain (BWG) was decreased significantly with increasing level of wheat screenings in diets. Enzyme supplementation significantly increased BWG and decreased FCR. Increasing wheat screenings level significantly decreased gastrointestinal tract weight including pancreas, gizzard, large intestine as well as liver. Enzyme supplementation significantly decreased weight of liver, proventriculus, gizzard, pancreas, and large intestine. Villi height was decreased significantly by increasing wheat screenings level. Carcass weight was not affected by wheat screenings level and enzyme. Ileum and jujenum digesta viscosity increased by wheat screening level and decreased by enzyme supplementation. Increasing wheat screenings level increased villi width and decreased villi height and crypt depth. Enzyme supplementation increased villi height and crypt dept. Histological observations on jejunum of birds fed wheat screenings without enzyme showed shortening, thickening, and atrophy of the villi, all of which improved when enzyme was included in the diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat screenings
  • Enzyme supplementation
  • Performance
  • Broilers
CAPTCHA Image