تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی پس از زایش در گاوهای شیری بود. 20 راس گاو هلشتاین بر اساس شکم زایش، به دو گروه مساوی یک‎ و چندبار زایش تقسیم شدند. وزن و نمره وضعیت بدن (بر اساس امتیازدهی 5-1) از دو هفته قبل از زایش تا زمان تائید آبستنی به صورت هفته در میان تعیین شدند. رکورد روزانه شیر نیز ثبت شد. فراسنجه های تولیدمثلی مانند زمان بازگشت رحم، زمان شروع علائم فحلی، زمان اولین تلقیح و تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی ثبت شدند. غلظت‎های استروژن و پروژسترون سرم خون نیز اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که میانگین (± خطای استاندارد) وزن بدن و تولید شیر در گاوهای چندبار زایش به طور معنی داری بیشتر بود. میانگین (± خطای استاندارد) غلظت سرمی استروژن خون در گاوهای یک‎بار زایش کمتر بود (91/17±86/61 در برابر02/17±39/71 پیکوگرم در میلی لیتر). تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و وقوع فحلی تحت تاثیر دفعات زایش نبودند. میانگین (± خطای استاندارد) پارامترهایی همچون فاصله زایش تا بازگشت رحم (41/5±0/40 در برابر 41/5±0/24 روز)، فاصله زایش تا اولین تلقیح (17/14±62/119 در برابر 17/14±5/67 روز) و شروع علائم فحلی (5/4±5/28 در برابر 5/8±67/19 روز) در گاوهای یک باز زایش به طور معنی داری بیشتر از گاوهای چند بار زایش بود. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی دوره پس از زایش از طریق تاثیر بر غلظت استروژن سرم خون، زمان بازگشت رحم و زمان شروع فحلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Parity on Reproductive Performance in Postpartum Dairy Cows

نویسندگان [English]

  • F. Samadi
  • S. Hassani
چکیده [English]

The purpose of this research was the study of reproductive performance in postpartum dairy cows with different parities. Twenty Holstein dairy cows were assigned into two equal primiparous and multiparous groups. Body weight and body condition score (based on 1-5 scoring) were measured every other week, starting from two weeks before calving till pregnancy confirmation. Daily milk yield was also recorded. Reproductive parameters including days from calving to the uterus returning time, to the initiation time of clinical oestrus signs, to the first time of insemination and number of insemination per pregnancy were recorded. Meanwhile, blood serum concentrations of estrogen and progesterone were measured. Results indicated that, the mean (±SE) of body weight and milk production was significantly higher for multiparous cows. Blood serum concentration of estrogen (mean ±SE) was significantly lower for primiparous cows (61.86±17.91 vs. 71.39±17.02 pg/ml). The number of insemination per pregnancy and estrus frequency did not differ between both groups. However, the intervals (mean ±SE) of calving to the uterus returning time (40.0±5.41 vs. 24.0±5.41 days), to the first insemination (119.62±14.17 vs. 67.5±14.17 days) and the initiation of clinical oestrus signs (28.5±4.5 vs. 19.67±8.5 days) was significantly higher for primiparous than multiparous cows. In general, this study demonstrated that the effect of parity on postpartum reproductive performance is modulated through its effect of blood serum estrogen level, uterus returning time and estrus initiation time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parity
  • reproduction
  • Dairy cow