بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 مدیرعامل شرکت تعاونی تولید و مشاوره اسب اصیل ترکمن. بجنورد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده نشانگرهای ریزماهواره بود. تعداد 51 نمونه خون از اسب‌های اصیل ترکمن در منطقه راز و جرگلان در خراسان شمالی جمع آوری شد. DNA ژنومی استخراج، سپس واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر قطعات چهار جایگاه ریزماهواره (HMS02، HMS03، HMS07 و AHT04) با استفاده از جفت آغازگر‌های اختصاصی به صورت استاندارد انجام شد سپس محصولات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چهار جایگاه بر روی ژل اکریل آمید 8 درصد الکتروفورز و رنگ‌آمیزی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد آلل های چهار جایگاه مورد مطالعه از 9 تا 12 آلل متغیر بودند که بیشترین تعداد آلل در جایگاه ژنی HMS02 (12 آلل) و کمترین تعداد آلل در جایگاه ژنی HMS07(9آلل) مشاهده ‌شد. بیشترین مقدار هتروزیگوسیتی(8847/0) در جایگاه HMS02 و کمترین مقدار این معیار (8039/0) در جایگاه HMS03 مشاهده شد. بیشترین مقدار اطلاعات چند شکلی PIC (86/0) مربوط به جایگاه (HMS07) و کمترین مقدار این معیار (77/0) مربوط به جایگاه HMS03 بود. بیشترین و کمترین مقدار شاخص شانون (2617/2 و 0532/2 ) نیز به ترتیب در جایگاه‌های ژنیHMS07 و AHT04 برآورد گردید. نتایج نشان دادند که 4 جایگاه ریزماهواره مطالعه شده چند شکلی بالایی دارند و می‌توانند به عنوان نشانگر ملکولی مناسبی در مطالعات ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Diversity in Iranian Turkmen Horse by Four Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

 • Mahboobe Samoozad 1
 • Mohammadreza Nassiry 1
 • Ali Asghar Aslaminejad 1
 • Mojtaba Tahmoorespur 2
 • Mohammad Doosti 1
 • Abdoljalil Ghiadi 3
 • Shahrokh Ghovvati 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Managing Director of Turkmen Horse Breeding Production and Consulting Cooperative. Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the genetic diversity of Iranian Turkmen Horse using microsatellite markers (HMS02, HMS03, HMS07 and AHT04). Blood samples were collected from 51 Turkmen horses in Khorasan Shomali province, Iran. Genomic DNA was extracted and then standard Polymerase Chain Reaction performed to amplify the microsatellite markers using specific primers. The PCR products were electrophoresed on 8% polyacrylamide gel. The results have demonstrated that the number of alleles in these loci varied from 9 to 12 with mean value of 10.5. HMS02 and HMS07 had the highest (12) and the lowest (9) number of alleles, respectively. HMS02 had the highest (0.8847) and HMS03 had the lowest (0.8039) heterozygosity rates. Also, polymorphic information content (PIC) was the highest (0.86) in HMS07and the lowest (0.77) in HMS03. Finally, the highest and the lowest value of Shannon index were estimated in HMS07 and AHT04, respectively. Results have shown that these four microsatellite loci have high polymorphism and can be used as suitable molecular markers in genetic studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polymorphic Information content
 • Iranian Turkmen Horse
 • Genetic diversity
 • Heterozygosity
 • Microsatellite marker
CAPTCHA Image