بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر افزودنی های اسید پروپیونیک (1 درصد)، اسیدفرمیک (8/0)، ملاس (5 درصد) و ملاس+ اوره (13 درصد) بر ترکیب شیمیایی، جمعیت میکروبی، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و پایداری هوازی سیلاژ ذرت انجام گرفت. عمل سیلو کردن در سطل-های 10 لیتری انجام گرفت. سیلوها بعد از 60 روز باز شدند. سیلاژهای تیمار شده با اسید پروپیونیک و اسیدفرمیک بیشترین مقدار ماده خشک را داشتند. تیمار اسید پروپیونیک درصد چربی خام و اسید چرب فرار کل بالاتری نسبت به سایر تیمارها داشت. مقدار پروتئین خام سیلاژ ذرت توسط ترکیب ملاس+ اوره افزایش یافت. کلیه افزودنی های مورد استفاده در این پژوهش باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی شدند. شمار کل میکروارگانیسم ها در گروه شاهد و تیمار ملاس+ اوره بیشتر از سایر گروه های تیماری بود. تعداد باکتری های تولید کننده اسیدلاکتیک در سیلاژهای تیمار شده با ملاس و ملاس+ اوره بیشتر از سایر تیمارها بود. آلودگی به مخمر در هیچکدام از سیلاژهای تیمار شده با افزودنی ها مشاهده نشد. تیمارهای ملاس و ملاس+ اوره پتانسیل تجزیه پذیری پروتئین خام را افزایش دادند. تجزیه پذیری موثر ماده خشک در سرعت عبور شکمبه ای 5 درصد در ساعت در تیمارهای اسیدفرمیک، ملاس و اسید پروپیونیک نسبت به تیمارهای ملاس+ اوره و شاهد بیشتر بود. تجزیه پذیری موثر پروتئین خام در سرعت عبور شکمبه ای 5 درصد در ساعت در تیمارهای ملاس و ملاس+ اوره بیشتر از سایر تیمارها بود. پایداری هوازی در تیمارهای اسید پروپیونیک و اسیدفرمیک بیشتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودنی ها باعث افزایش کیفیت سیلاژ شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the Effect of some Additives on Aerobic Stability, Chemical Composition and Microbes of Corn Silage

نویسندگان [English]

  • T. Ghoorchi
  • F. Ghanbari
  • T. Ebrahimi
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effects of propionic acid, formic acid, molasses and molasses plus urea on chemical composition, microbial population, ruminal degradability of dry matter (DM) and crude protein (CP), and aerobic stability of corn silage. Prior to ensiling, whole crop corn was chapped and treated with water (control), propionic acid (1%), formic acid (0.8%), molasses (5%) and molasses plus urea (13%). The Ensiling process was performed in 10 litter buckets. Silos were opened after 60 days. DM content was the highest in silages treated with propionic acid and formic acid. Formic acid treated silages had greater contents of crude fat (CF) and total volatile fatty acid (TVFA) compare to other treatments.The CP content of corn silage was increased by combination of molasses and urea. All additives decreased Neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). Total count of microorganism in control group was higher than formic acid and propionic treatments. Lactic acid bacteria (LAB) count in silages treated with molasses and molasses plus urea was higher than other treatments. Yeast pollution was not observed in any of the treatments. By using propionic acid, and molasses plus urea, the yeast count in the control group showed a drastic decrease, up to zero. Molasses and molasses plus urea increased potential degradability of CP. Effective ruminal degradability (ERD) of DM at ruminal out flaw rate of 0.05h-1 in formic acid, propionic acid and molasses treatments was higher compare to control and molasses plus urea. ERD of CP in ruminal out flaw rate of 0.05h-1 in silages treated with molasses and molasses plus urea was higher than other treatments. Aerobic stability in silages treated with propionic acid and formic acid was higher than other treatments. In conclusion, quality of corn silage improved by additives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn silage
  • chemical composition
  • Microbial population
  • Degradability
  • Aerobic stability