تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر افزودن یونجه خشک و سطح فیبر کنسانتره شروع کننده بر خوراک مصرفی و عملکرد گوساله های شیری هلشتاین، آزمایشی با استفاده از 32 رأس گوساله نر، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با روش فاکتوریل 2×2 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل:1-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین و بدون افزودن یونجه، 2-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین و حاوی یونجه، 3-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر بالا و بدون افزودن یونجه و 4-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر بالا و حاوی یونجه بودند. اختلاف بین تیمارها از نظر مقدار خوراک مصرفی در دوره قبل از شیرگیری و کل دوره آزمایش معنی داری نبود اما در دوره بعد از شیرگیری از این نظر بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد. به لحاظ اضافه وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیری اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت اما در دوره بعد از شیرگیری و کل دوره آزمایش اختلاف بین تیمارها معنی دار بود. اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی در دوره های قبل و بعد از شیرگیری به لحاظ بازده مصرف خوراک وجود نداشت اما این اختلاف در کل دوره معنی دار بود. تفاوت در میانگین غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه گوساله ها معنی دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده توأم از فیبر در کنسانتره شروع کننده و نیز از طریق افزودن یونجه خشک به جیره گوساله های شیری سبب کاهش عملکرد آنها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Two Different Levels of Fiber on Feed Intake, Average Daily Gain, Feed Efficiency and Ruminal Metabolites of Holstein Calves

نویسندگان [English]

  • Amir Salary Neya
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri
  • Seyyed Homayoun Farhangfar
  • Hossein Naeemipour Younesi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effect of feeding alfalfa hay and starter fiber level on feed intake and performance of Holstein dairy calves, using thirty two male calves in a completely randomized design assigned to four diets in a 2×2 factorial arrangement. The experimental treatments were as follow: T1: starter with low fiber and without alfalfa hay, T2: starter with low fiber along with alfalfa hay, T3: starter with high fiber and without alfalfa hay and T4: starter with high fiber along with alfalfa hay. Results showed feed intake was not significantly different in pre-weaning and throughout the study but after weaning there was significant difference among treatments. Average daily gain of calves was not significantly different during pre-weaning period but during post-weaning and throughout the study there was significant difference among treatments for this trait. Feed efficiency was not significantly different among treatments in pre-weaning and post-weaning periods but it was significantly different during throughout the study. The results of this experiment showed adding fiber to dairy calves ration through both starter concentrate and alfalfa hay may reduce their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber
  • Starter concentrate
  • Holstein calves
CAPTCHA Image