مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش برای مطالعه ویژگی‌های تغذیه‌ای و فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر خام و عمل‌آوری شده با بخار آب تحت فشار (19 بار به مدت 3 دقیقه)، باگاس خام نیشکر، کاه های گندم، جو و برنج، سبوس گندم و یونجه خشک طراحی شد. استفاده از بخار برای عمل‌آوری پیت خام نیشکر، سبب کاهش معنی‌داری در الیاف نامحلول در شوینده خنثی (77 در برابر 55 درصد)، نسبت همی‌سلولز به سلولز (54/0 در برابر 1/0) و افزایش حلالیت همی‌سلولز و به تبع آن افزایش قند محلول (20 در برابر 124 میلی گرم در گرم ماده خشک) شد. بخار تحت فشار منجر به بهبود ویژگی‌های فیزیکی شامل افزایش جرم حجمی توده‌ای (20/0 در برابر 31/0 میلی گرم بر میلی لیتر)، حل پذیری (2/8 در برابر 8/12 درصد)، جرم حجمی لحظه‌ای (30/0 در برابر 57/0 گرم بر میلی لیتر) و ماده آلی محلول (3/6 در برابر 2/11 درصد) و کاهش ظرفیت نگهداری آب (5/2 در برابر 1/2 میلی لیتر در گرم) شد. همبستگی‌های منفی و مثبتی بین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد الیافی وجود داشت. جرم حجمی توده ای، جرم حجمی لحظه‌ای و حل پذیری دارای ارتباط منفی با الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و لیگنین بودند. ظرفیت نگهداری آب ارتباط مثبت با این اجزاء داشت. به نظر می‌رسد عمل‌آوری مواد خشبی به ویژه پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار روش مناسبی جهت بهبود ارزش تغذیه‌ای آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physico-Chemical Properties of Steam Treated Sugarcane Pith and some Roughages and Their Role in Ruminants Nutrition

نویسندگان [English]

  • M. Chaji
  • A.A. Naserian
  • R. Valizadeh
  • T. Mohammadabadi
چکیده [English]

On experiment was designed for evaluating the nutritienal characteristics and physico-chemical properties of steam treated sugarcane pith (19 bar, 3 min.) and some other roughages. Steam treatment resulted in a significant decreased (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane pith
  • Steam
  • Physicochemical properties
CAPTCHA Image