تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر دو ماده جاذب تجاری و مقایسه آنها با زئولیت طبیعی در کاهش اثرات سوء آفلاتوکسین B1 روی رشد، عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این تحقیق از 200 قطعه جوجه گوشتی سویه آرین 386 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه برای هر تکرار استفاده شد. گروه های آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد منفی: با تغذیه از جیره پایه؛ گروه شاهد مثبت: با تغذیه از جیره پایه + 1 میلی گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1؛ سه گروه دیگر حاوی 25 گرم در کیلوگرم از مواد جاذب میلبوند تی ایکس، پلی زورب و زئولیت طبیعی و جیره آلوده به 1 میلی گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 بودند. میزان مصرف خوراک تفاوت معنی‌داری بین گروه ها نداشت. افزایش وزن بدن با مصرف جیرۀ غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 به طور معنی‌داری کاهش و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت، اما افزودن مواد جاذب باعث بهبود معنی دار افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی شد. از میان اندام‌های داخلی فقط وزن نسبی طحال در اثر مصرف جیرۀ غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 به طور معنی‌داری افزایش یافت. مصرف آفلاتوکسین B1 بدون مواد جاذب باعث کاهش معنی‌دار تولید پادتن بر علیه واکسن نیوکاسل در 21 روزگی شد. همچنین پادتن تولید شده بر علیه گلبول قرمز گوسفند در 35 روزگی با مصرف جیرۀ غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد افزودن زئولیت طبیعی و مواد جاذب تجاری به جیرۀ غذایی آلوده باعث بهبود عملکرد و سیستم ایمنی در مقایسه با گروهی شد که آفلاتوکسین B1 را به تنهایی دریافت کرده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Adding of Two Commercial Absorbent Materials and Natural Zeolite to the Diets Contaminated with Aflatoxin B1 on Broiler Performance and their

نویسندگان [English]

  • J. Azimi
  • M.A. Karimi Torshizi
  • A. Allameh
  • H. Ahari
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of adding of two commercial absorbent products in feeds and to compare the results with the effect of adding of natural zeolite in reducing the adverse effects of aflatoxin B1 on broiler growth, performance and immune system. In this study, 200 one day old Arian 386 broiler chickens were used in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replications and 10 chicks per each treatment. Experimental groups were as follows: negative control fed basal diet; positive control fed basal diet plus 1 mg aflatoxin B1 kg-1 diet; and three other groups fed 25g/kg Milbond-TX, Polysorb and Zeolite with 1 mg/kg aflatoxin B1, respectively. Feed intake did not significantly differ between the groups. The body weight gain and feed conversion ratio of birds fed contaminated diets were significantly decreased and increased, respectively but adding of the absorbent materials to contaminated feed caused a significant improvement in body weight gain and feed conversion. Among the internal organs, the spleen relative weights increased by consumption of aflatoxin B1contaminated feed. Aflatoxin B1 use without absorbent materials significantly decreased antibody production against Newcastle disease vaccine in 21 day. In addition, produced antibodies against sheep red blood cells in 35 day of age in birds fed aflatoxin B1 contaminated diets were reduced. The results of this study showed that the adding of natural zeolite and commercial absorbents in feeds contaminated with aflatoxin B1 causes improved performance and immune system compared with the group that received the aflatoxin B1 alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Absorbent materials
  • Zeolite
  • Broiler chicken
CAPTCHA Image