اثرات سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار با جیره‌های بر پایه‌ی گندم و ذرت

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ‌های تخم‌‌گذار با جیره‌های بر پایه‌ی گندم و ذرت انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 5 × 2 شامل دو جیره بر پایه‌ی گندم و ذرت، و 5 سطح از مکمل‌های معدنی و ویتامینی (صفر، 25/0، 35/0، 45/0 و 55/0 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 360 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ی های- لاین (W36) از سن 65 تا 77 هفتگی در 10 تیمار و 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار انجام گردید. اثر سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی بر پایه‌ی گندم و ذرت بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار معنی‌دار بود. در جیره‌ی بر پایه‌ی گندم، مقادیر مربوط به درصد تولید، مقدار تولید روزانه تخم‌مرغ، خوراک مصرفی و هزینه‌ی خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌مرغ تولیدی کاهش یافت، در حالی که ضریب تبدیل غذایی نامناسب‌تر شد. بهترین عملکرد با استفاده از 55/0 درصد از مکمل‌های معدنی و ویتامینی مشاهده شد. در اثر متقابل نوع جیره و سطح مکمل‌ها، بهترین عملکرد مرغ‌ها با 55/0 درصد از مکمل‌ها در جیره‌ی بر پایه‌ی گندم بدست آمد. استفاده از گندم با 55/0 درصد از مکمل‌ها باعث کاهش درصد سفیده و افزایش درصد زرده‌ی تخم‌مرغ شد. استفاده از 55/0 درصد از مکمل‌ها باعث افزایش درصد سفیده و کاهش درصد زرده شد. در مجموع، جایگزینی ذرت با گندم در جیره های بر پایه ذرت، با استفاده از سطح 55/0 درصدی مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ی تولید مرغ‌های تخم‌گذار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Minerals and Vitamins Premixes on Performance of Laying Hens fed by Wheat and Corn Base Diets

نویسنده [English]

  • A. Nobakht
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate effects of different levels of mineral and vitamin premixes with wheat and corn base diets on performance and egg traits of laying hens. Experiment carried out as 2*5 factorial include wheat and corn base diets and 5 levels of minerals and vitamin premixes (0, 0.25, 0.35, 0.45 and 0.55 percentage) in a completely randomized design with 360 Hi-Line (W36) laying hens from 65 to 77 weeks in 10 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate for 12 weeks. The results showed that diets composition, level of mineral and vitamin premixes, and interaction between them significantly affected the performance and egg traits of laying hens (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Laying hen
  • Mineral and Vitamin premixes
  • Performance
  • wheat
CAPTCHA Image