برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دو آزمایش برای تعیین احتیاجات لیزین در جوجه‌های گوشتی راس 308 و کاب 500 از سن 15 تا 28 روزگی انجام گرفت. جیره پایه برای مقادیر کافی همه مواد مغذی به جز لیزین تنظیم گردید. سطوح افزایشی مکمل لیزین به جیره پایه افزوده شد تا 6 تیمار آزمایشی در دامنه 6/0 تا 2/1 درصد لیزین قابل هضم تامین شود. جوجه ها بطور تصادفی در 48 قفس (4 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی قرار گرفتند و هر قفس یکی از شش سطح اسید آمینه را دریافت نمود. افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و مصرف لیزین قابل هضم به سطوح افزایشی لیزین بصورت غیرخطی پاسخ دادند و اثر متقابل بین سطح لیزین و سویه به جز در مورد مصرف خوراک برای سایر پاسخ‌های عملکرد معنی دار بود. میزان احتیاجات لیزین با استفاده از مدل‌های خطوط شکسته خطی و درجه دو برآورد شد. بر اساس مدل خطوط شکسته خطی احتیاجات لیزین در سویه راس برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 95/0 و 08/1 درصد بدست آمد؛ ولی با استفاده از مدل خطوط شکسته درجه دو برای افزایش وزن بدن 05/1 درصد برآورد گردید. در سویه کاب احتیاجات لیزین برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی با استفاده از مدل خطوط شکسته خطی به ترتیب 89/0 و 98/0 درصد برآورد گردید، ولی با استفاده از مدل خطوط شکسته درجه دو میزان لیزین مورد نیاز برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 99/0 و 14/1 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Estimation of Digestible Lysine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500

نویسندگان [English]

  • Mehran Mehri 1
  • Hasan Nasirimoghadam 2
  • Hasan Kermanshahi 2
  • Mohsen Danesh Mesgaran 2
1 Department of Animal Science, Zabol Faculty of Agriculture, Zabol, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Two experiments were conducted to determine lysine (Lys) requirements of two commercial strains, Ross 308 and Cobb 500, from 15 to 28d of age. Basal diet was formulated to be adequate in all nutrients except for Lys. Incremental levels of supplemental Lys were added to the basal diet generating six experimental treatments in a range from 0.60 to 1.20% digestible Lys. Birds were randomized across 48 floor pens (4 replicates and 12 birds in each replicate) in completely randomized design and each pen was fed one of six amino acid levels. Body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, and digestible Lys intake responded quadratically to graded levels of digestible Lys, and interaction effects between Lys and strain were significant for all performance traits except for feed conversion ratio. Digestible Lys requirements were estimated using broken-line linear and broken-line quadratic models. In Ross 308, digestible Lys requirements for body weight gain and feed conversion ratio were estimated at 0.95 and 1.08% of diet, respectively, by broken-line linear model. Digestible Lys need for body weight gain was optimized at 1.05% of diet using broken-line quadratic model. In Cobb 500, Lys requirements for body weight gain and feed conversion ratio were estimated at 0.89 and 0.98% of diet, respectively, by broken-line linear model. Digestible Lys need for body weight gain and feed conversion ratio were optimized at 0.99 and 1.14% of diet using broken-line quadratic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestible lysine
  • Strain
  • Requirement
  • Broken-line model
CAPTCHA Image