بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی مقاومت انواع ریزکپسول‌های روغن ماهی در شکمبه و میزان خروج روغن از این ریزکپسول‌ها و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم در شرایط شکمبه‌ در مقایسه با تیمارهای حاوی روغن ماهی محافظت نشده سه آزمایش انجام شد. در آزمایش اول تأثیرpH شکمبه و شیردان بر میزان باز شدن دیوارۀ ریزکپسول‌ها و خروج روغن در محیط آبی، در آزمایش دوم میزان تولید گاز و تأثیر روغن ماهی ریزکپسوله شده بر کینتیک تخمیری شکمبه و در آزمایش سوم تأثیر روغن ماهی ریزکپسوله شده بر تجزیه پذیری مواد در شکمبه با روش آزمایشگاهی (Batch culture) مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی برای آزمایش اول شامل: 1) ریزکپسول ساده، 2) ریزکپسول اسید تانیکی و 3) ریزکپسول کلسیمی با زمان انکوباسیون 24 ساعت بود. در آزمایش تولید گاز دو نوع جیره پایه شامل جیره علوفه‌ای (یونجه خشک) و جیره کامل (نسبت 40: 60 علوفه به کنسانتره) و هشت تیمار برای هر جیره شامل: 1) کنترل (فاقد افزودنی)، 2) روغن ماهی (4 درصد ماده خشک جیره پایه)، 3) پودر آب پنیر و روغن ماهی (به ترتیب 12 و 4 درصد ماده خشک جیره پایه)، 4) پودر آب پنیر و اسید تانیک (به ترتیب 12 و 2/1 درصد ماده خشک جیره پایه)، 5) پودر آب پنیر، روغن ماهی و اسید تانیک (به ترتیب 12، 4 و 2/1 درصد ماده خشک جیره پایه)، 6) ریزکپسول ساده (16 درصد جیره پایه)، 7) ریزکپسول اسید تانیکی (2/17 درصد جیره پایه) و 8) ریزکپسول کلسیمی (2/17 درصد جیره پایه) با 72 ساعت زمان انکوباسیون استفاده شد. در آزمایش سوم از یونجه خشک به عنوان جیره پایه با شش تیمار شامل: 1) کنترل (فاقد افزودنی)، 2) روغن ماهی، 3) پودر آب پنیر و روغن ماهی، 4) ریزکپسول ساده، 5) ریزکپسول اسید تانیکی، 6) ریزکپسول کلسیمی (نسبت تیمارها یکسان با آزمایش تولید گاز در نظر گرفته شد) در 24 ساعت زمان انکوباسیون استفاده شد. در آزمایش اول میزان خروج روغن ماهی از ریزکپسول‌های ساده، اسید تانیکی و کلسیمی تحت شرایط pH شکمبه به ترتیب 74، 7 و 12درصد و در pH شیردان به ترتیب 74، 59 و 67 درصد از کل روغن ماهی کپسوله شده بود که برای ریزکپسول اسید تانیکی در شرایط pH شکمبه به صورت معنی‌داری (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance of Microencapsulated Fish Oil in the Rumen and Its Effect on Gas Production and Rumen Degradability

نویسندگان [English]

  • Rashid Safari 1
  • Reza Valizadeh 2
  • R. Kadkhodaee
  • N. Alamolhodaei
  • Abdolmansour Tahmasebi 3
  • Abbas Ali Naserian 2
1 Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Resistance of microencapsulated fish oil (MFO) in the rumen and its effects on fermentability of nutrients in the rumen was studied in 3 experiments. The key parameter in these studies was the amount of oil released from the microcapsules and their effects on gas production and rumen degradability in comparison with unprotected fish oil (FO). In the first experiment the effect of rumen and abomasum pH on disintegration of MFO and amount of fish oil released was investigated. In the second experiment effects of MFO on in vitro gas production and rumen fermentation kinetics was undertaken and in the third experiment in vitro Batch culture was used in order to estimate the effect of MFO on rumen degradability. Experimental treatments in the first experiment were 1) simple Microcapsules 2) tannic acid treated Microcapsules and 3) Ca2+ treated Microcapsules. In the second experiment or gas production study 2 kinds of basal diet including the forage diet (dry alfalfa) and the complete diet (forage to concentrate with ratio of 60:40) with 8 treatments for each experimental diet: including; 1) the control (without supplement), 2) 4% fish oil, 3) 12% whey protein concentrate and 4% fish oil, 4) 12% whey protein concentrate and 1.2% tannic acid, 5) 12% whey protein concentrate, 4% fish oil and 1.2% tannic acid, 6) 16% simple microcapsules 7) 17.2% tannic acid treated Microcapsules and 8) 17.2% Ca2+treated microcapsules were used. In the third experiment dry forage used as basal diet with 6 experimental treatments including; 1) the control (without supplement), 2) 4% fish oil, 3) 12% whey protein concentrate and 4% fish oil, 4) 16% simple microcapsules 5) 17.2% tannic acid treated microcapsules and 6) 17.2% Ca2+ treated microcapsules with 24h incubation time. In the first experiment the amount of oil released of microcapsules in rumen were 74, 7 and 12% and in abomasum were 74, 59 and 67% for simple, tannic acid and Ca2+ treated microcapsules respectively. Resistance of tannic acid treated microcapsules in the rumen and abomasum was significantly better than other treatments. In gas production experiment for both diets, the tannic acid led to significantly higher gas production in comparison with other treatments. In batch culture in vitro experiment oil the amount of oil released from microcapsules were 78.72, 13.52 and 26.2% in simple, tannic acid and Ca2+treated microcapsules respectively. DM degradability was not affected by fish oil in tannic acid treated microcapsules (P>0.05). DM degradability was significantly higher in tannic acid and Ca2+ treated microcapsules in comparison with the unprotected fish oil. The results showed that microencapsulation of fish oil with the suitable ingredients should led to better performance in case of animal performances. It can be concluded that the desirable dairy products in from of fatty acids are achievable by microcapsulation method similar to what was undertake in these experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microencapsulation
  • Fish oil
  • Degradability
  • Gas production
CAPTCHA Image