اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثر تزریق محلول بروگلوکنات کلسیم، 48 و 24 ساعت پیش از زایش و بلافاصله پس از زایش بر مصرف ماده خشک ، تولید شیر روزانه، بروز ناهنجاری های متابولیکی و عفونت های رحمی طی 21 روز اول پس از زایش در گاوهای تغذیه شده با جیره آنیونیک (55- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک) پیش از زایش بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین براساس دوره شیردهی بلوک بندی شده و به طور تصادفی به 4 تیمارتزریقی بروگلوکنات کلسیم 40 درصد به مقدار 500 سی سی به صورت زیر جلدی در زمان های متفاوت پیش و پس از زایش اختصاص یافت، تیمارهای آزمایشی شامل 1) بدون تزریق؛ 2) تزریق 48 ساعت پیش از زایش ؛ 3) تزریق 24ساعت پیش از زایش و 4) تزریق بلافاصله پس از زایش؛ بودند و مدت رکوردگیری و جمع آوری داده های آزمایشی 21 روز بود. ماده خشک مصرفی در تیمارهای 3،2،1 و4 به ترتیب 87/10 ،32/12 ،63/12 و03/15 کیلوگرم در 24 ساعت اول پس از زایش بود. تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده در مورد ماده خشک مصرفی تفاوت معنی داری (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Calcium Borogluconate Injection pre and Immediately Postpartum on Production Performance, Incidence of Metabolic Disorders and Situation of the Uterus After Calving in Cows Fed Anionic Diets

نویسندگان [English]

  • Hamid Amanlou
  • N. Eslamian Farsuni
  • T. Amirabadi Farahani
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the effect of calcium borogluconate injection 48 and 24 hours prepartum and immediately after parturition on dry matter intake at day of calving, milk yield, incidence of metabolic disorders and uterine conditions during the first 21 days postpartum in cows fed anionic diets. Thirty six lactating dairy cows were balanced by parity (1, 2, 3+) and allocated to 4 subcutaneous injection treatments of 15.2 gr calcium as borogluconate at different times pre and postpartum than expected calving date . Group 1 consisted of 9 cows receiving no treatment before or after parturition. Group 2 consisted of 9 cows receiving calcium borogluconate 48 h prepartum.Group 3 consisted of 9 cows receiving calcium borogluconate 24 h prepartum. Group 4 consisted of 9 cows receiving 15.2 gr of ca as borogluconate immediately postpartum. Dry matter intake was in treatments 1, 2, 3 and 4 was 10.87, 12.32, 12.63 and 15.03 kg in the first 24 h after calving, respectively And indicated significantly difference among treatments. milk yield in 2, 3 and 4 treatments was significantly greater than group 1 in the first 21 days of lactation (38.7, 38.9, 40.3 vs 36.07 kg/d). Treatment had a significant effect on the subclinical hypocalcemia incidence so incidence risk of subclinical hypocalcemia in 1 treatment was 10 times more likely than 4 treatment. Data regression analysis indicated that 4 treatment had a significant effect on the ketosis incidence. So that the cows no calcium injection 2.43 times more likely to experience ketosis than 4 treatment. But experimental treatments were not significantly effect on the incidence of milk fever, displacement abomasum, retained placenta, metritis and endometritis. In general, calcium injection, especially immediately after parturation increased the dry matter intake in day of calving and reduced metabolic disorders such as hypocalcaemia and ketosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borogluconate
  • Clinical and subclinical hypocalcemia
  • Pre and postpartum
CAPTCHA Image