اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این تحقیق از 16 راس گوساله نر براون سوئیس با میانگین وزن اولیه30 ±170 کیلوگرم برای بررسی اثر استفاده از موننسین در جیره های حاوی دانه جو و تریتیکاله بر عملکرد پروار آنها استفاده شد. در این آزمایش که در قالب طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل 2×2 انجام شد گوساله ها به مدت 90 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. تیمار های آزمایشی شامل 1) جیره حاوی دانه جو بدون موننسین، 2) جیره حاوی دانه جو همراه با موننسین، 3) جیره حاوی دانه تریتیکاله بدون موننسین و 4) جیره حاوی دانه تریتیکاله همراه با موننسین بود. مقدار موننسین مورد استفاده 30 میلی گرم بر هر کیلوگرم ماده خشک جیره بود. وزن کشی گوساله ها به صورت ماهانه و مصرف خوراک به صورت روزانه اندازه گیری شد. نمونه گیری از مایع شکمبه با استفاده از لوله مری و خون از سیاهرگ گردنی در پایان هر ماه انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نوع دانه و سطح موننسین تاثیر معنی داری بر صفات پرواری چون اضافه وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و مصرف خوراک روزانه نداشت. استفاده از موننسین بر غلظت گلوکز خون تاثیری نداشت. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه، نیتروژن اوره ای خون و pH مایع شکمبه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با توجه به اینکه نوع منبع دانه و مکمل موننسین تاثیری بر عملکرد پروار نداشت و موننسین در حضور دانه جو و تریتیکاله تاثیر مشابهی نشان داد، لذا می توان از دانه تریتیکاله به جای دانه جو بعنوان بخشی از جیره گوساله های پرواری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of Different Grain Sources with or without Monensin on Fattening Performance of Brown Swiss Male Calves

نویسندگان [English]

  • Moslem Bashtani 1
  • A. Froughi
  • M. Edalati Nasab
  • Homayon Farhangfar 2
1 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Department of Animal Science, Birjand Faculty of Agriculture, Birjand, Iran
چکیده [English]

The effect of barley or triticale and monensin on fattening performance of Brown Swiss calves (with average body weight of 170±30 kg) were studied in a completely randomized design with factorial arrangement of 2×2 and 4 replicates. Experimental treatments were: 1- barley grain without monensin 2- barley grain with monensin 3- triticale grain without monensin and 4- triticale grain with monensin. The amount of monensin in the ration was set to be 30 mg/kg DM. Calves weighing was undertaken monthly and dry matter intake was measured daily. Sampling from rumen fluid was carried out using a stomach tube, and blood sampes were taken at the end of each month. Average daily gain, feed conversion ratio and daily feed intake were not significantly affected by the treatments. Monensin had no significant effect on blood glucose concentration. Ruminal N-NH3, blood urea nitrogen and ruminal pH were not significantly affected by the experimental treatments. As grain sources and monensin application had no effect on fattening performance of the calves. it can therefore concluded that triticale grain might be utilized substituted with barley grain in feed lot diets. This substitutionn can be important from the economical of view in calves feed lot interprise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monensin
  • barley
  • Triticale
  • Fattening calve
CAPTCHA Image