اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم‌های جداسازی شده شکمبه

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

چکیده

این آزمایش برای تعیین تاثیر عمل آوری پیت خام نیشکر با بخار آب تحت فشار بالا (دمای 210 تا220 درجه سانتی گراد، 19 بار فشار به مدت 3 دقیقه با رطوبت70 درصد) بر فعالیت تخمیری و فراسنجه های تولید گاز و تجزیه آن توسط میکروارگانیسم های خالص شکمبه انجام شد. گروههای مختلف میکروبی شکمبه با استفاده از روشهای فیزیکی، شیمیایی و استفاده از آنتی بیوتیکها جدا شدند. گروههای میکروبی شامل کل میکروارگانیسم ها، قارچ ها، باکتری ها، پروتوزوا، مجموع قارچ و باکتری، باکتری و پروتوزوا، و قارچ و پروتوزوا بودند. فراسنجه های تولید گاز در طی 96 ساعت انکوباسیون توسط این گروه های میکروبی با استفاده از معادله نمایی ارسکوف و مکدونالد تعیین شدند. عمل آوری با بخار به طور معنی داری نرخ تولید گاز و تولید گاز از بخش قابل تخمیر پیت خام را توسط همه گروه های میکروبی افزایش داد. بالاترین تولید گاز از بخش قابل تخمیر (25/193 میلی لیتر) و نرخ تولید گاز (09/0 میلی لیتر در ساعت) توسط مجموع میکروارگانیسم های شکمبه مربوط به تیمار عمل آوری با بخار بود. بیشترین مقدار تولید گاز توسط کل میکروارگانیسم های شکمبه و کمترین مقدار هم توسط پروتوزواهای شکمبه مشاهده شد. بنابراین نتایج آزمایش نشان داد که بخار آب تحت فشار بدون ایجاد اثرات منفی می تواند سبب بهبود هضم و تخمیر پیت خام نیشکر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Processing of Sugarcane Pith with Steam on Gas Production Parameters by Using Isolated Rumen Microbiota

نویسندگان [English]

  • T. Mohammadabdi
  • M. Chaji
  • Mohammad Bojarpour
Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effect of procceesing of sugarcane pith with high pressure steam (210-220C◦, at 19 bar, over 3 min, on 70 % moisture) on fermentative activity and gas production parameters and degradation by pure microorganism of rumen. The microbial different groups of rumen were separated by physical and chemical methods and using antibiotics. These microbial groups were including; total microorganism, fungi, bacterial, protozoal, fungi and bacteria, bacteria and protozoa and fungi and protozoa. Gas production parameters after 96 h incubation by these microbial groups were determined by the exponential equation. The processing with steam significantly increased rate and gas production from fermentable fraction of sugarcane pith by all rumen microbial groups. The highest gas production from fermentable fraction (193.25 ml) and rate of gas production (0.09 ml/h) by rumen microorganism was for sugarcane pith processed with steam. The highest gas production was observed by total rumen microorganism and the lowest was for rumen protozoa. Therefore, the result of experiment showed that high pressure steam without detrimental effects can improve digestion and fermentation of sugarcane pith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane pith
  • Steam
  • Rumen microorganism
CAPTCHA Image