بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر 57 راس گاو شیرده پرتولید در اواسط دوره شیردهی (میانگین تولید 1/2±33 کیلوگرم، و روزهای شیردهی27±152 روز) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار، دو بلوک (دفعات زایش) و 19 تکرار استفاده شد. هدف از این آزمایش بررسی امکان کاهش درصد پروتئین خام جیره با افزودن دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه به خوراک، بدون ایجاد اثر نامطلوب بر تولید شیر و ترکیبات شیر بود. جیره ها شامل: 1) 16 درصد پروتئین خام و 20 گرم متیونین محافظت شده متیلاک (خلوص 50 درصد)، 2) 16 درصد پروتئین خام و12 گرم متیونین محافظت شده مپران (خلوص 85 درصد)، 3) 17درصد پروتئین خام، بدون افزودنی بود. تولید شیر بصورت سه روز پیاپی در هفته، تعیین ترکیبات شیر بصورت هفتگی، مصرف خوراک بصورت روزانه و وزن کشی در ابتدا و انتهای آزمایش انجام شد. در این آزمایش تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر تولید شیر نداشت. در بین اجزای شیر، فقط تغذیه متیلاک باعث کاهش معنی دار درصد پروتئین شیر شد. مطالعه فرآسنجه های خونی گاوها نشان داد که جیره های آزمایشی تنها بر نیتروژن اوره ای خون و بتا هیدروکسی بوتیرات اثر معنی دار داشتند و سایر شاخص ها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. میزان ماده خشک مصرفی گاوها تفاوت معنی داری نداشت. گاوهای اختصاص یافته به جیره های یک و دو، با وجود مصرف خوراکی با یک درصد پروتئین خام کمتر، بازده خوراک مشابهی با گروه شاهد داشتند. لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از منابع متیونین محافظت شده در شکمبه جهت کاهش درصد پروتئین خام جیره در این مرحله از شیردهی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Severities of Diet Dilution and Using a Supplemental Enzyme on Performance of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Y. Abdolahi
  • M. Dehghan Banadaky
  • Hamid Amanlou
  • H. Mirzai Alamoti
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this study the effect of diet dilution in 16-20 d of age and using a multi-enzyme (Endofeed-W) on performance, carcass characteristics and some blood parameters of broiler chickens (Cobb 500, commercial strain) was studied. This experiment was conducted as a factorial arrangement 2×3 in a completely randomized design with 3 replicates and 8 chicks in each replicate. Experimental diets contained 0, 20 and 40 percent rice hulls and 2 levels of enzyme (0, 500 mg/Kg). These diets contained 3000, 2400, 1800 Kcal/Kg metabolizable energy, and 21, 16.8 and 12.6 % crude protein, respectively. In other days of experiment, the chicks were fed in according to Cobb 500 rearing guideline. During feed restriction and whole period of rearing (1-44d), diet diluting up to 20% decreased feed conversion ratio (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet diluting
  • Endofeed-W
  • Performance
  • Broiler chicken
CAPTCHA Image