تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه ‌های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دمای 145، 155 و 165 درجه سانتیگراد و ارزیابی همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی، دو آزمایش طراحی گردید. در آزمایش بیولوژیکی، تعداد 144 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه به 12 گروه شامل 3 تیمار در 4 تکرار 12 قطعه ای، تقسیم شدند و از روز صفر تا 21 روزگی دانه های سویای اکسترود شده در سه دما به میزان 15 درصد جایگزین بخشی از جیره های آغازین و رشد جوجه ها گردید. عملکرد رشد جوجه ها از صفر تا 21 روزگی، تحت تاثیر دمای اکستروژن دانه های سویا قرار نگرفت. برای تعیین شاخص های کیفی آزمایشگاهی نیز، میزان شاخص اوره برای نمونه های اکسترود شده در دماهای 145، 155 و 165 درجه سانتیگراد، به ترتیب 11/0، 09/0 و 05/0 بدست آمد که میزان ضریب همبستگی این شاخص با افزایش وزن جوجه ها 88 و با ضریب تبدیل غذایی 85 درصد بود. شاخص حلالیت پروتئین در هیدروکسید پتاسیم نمونه ها به ترتیب2/80، 1/78 و 4/72 درصد بدست آمد که ضریب همبستگی آن با افزایش وزن جوجه ها 81 و با ضریب تبدیل غذایی 88 درصد بود. شاخص تفرق پروتئین نمونه ها نیز به ترتیب 5/21، 8/20 و 5/16درصد بدست آمد که ضریب همبستگی این شاخص نیزبا افزایش وزن جوجه ها 92 و با ضریب تبدیل غذایی 89 درصد بود. نتیجه گیری کلی این بود که شاخص های آزمایشگاهی کیفیت برای دانه های سویای پرچرب اکسترود شده درمحدوده بین 145 و 165 درجه سانتیگراد، در دامنه قابل قبول جهت تغذیه جوجه‌های گوشتی بود. همچنین در میان شاخص ‌های آزمایشگاهی، شاخص تفرق پروتئین نسبت به شاخص های دیگر، ضریب همبستگی بالاتری با عملکرد رشد جوجه ها نشان داد و به عنوان بهترین شاخص آزمایشگاهی برای پیش بینی رشد جوجه های تغذیه شده با دانه های سویای اکسترود شده گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Processing Quality Tests of Full Fat Soybean Extruded at Three Temperatures and Correlation with Growth

نویسندگان [English]

  • S.A. Mirghelenj
  • A. Golian
  • H. Kermanshahi
چکیده [English]

Two studies were conducted to evaluate the correlation between growth performance of chicks fed full fat soybean (FFSB) extruded at 145, 155 and o 165 and laboratory quality tests. In biological study, one hundred and forty four d-old male broiler chicks were divided into 12 groups including 3 treatments with 4 replicates of 12 chicks each and fed three diets containing 15 % FFSB extruded at 145, 155 and 165 o C from 0 to 21 d of age. Feed intake (FI), weight gain (WG) and feed conversion ratio (FCR) of chicks were not affected with increasing FFSB extrusion temperatures during 0-21 d of age. For evaluation the quality tests, the urea activity index (UA) was obtained as 0.11, 0.09 and 0.05 for FFSB extruded at 145, 155 and 165 °C, respectively. The correlation between UA with WG and FCR of chicks were 88 and 85 percent, respectively. The protein solubility in KOH (PSKOH) of FFSB extruded at 145, 155 and 165 °C, were 80.2, 78.1 and 72.4, respectively. The correlation between PSKOH with WG and FCR of chicks were 81and 88 percent, respectively. The protein dispersibility index (PDI) were 21.5, 20.8 and 16.5 for FFSB extruded at 145, 155 and 165 °C, respectively. The correlation of PDI with WG and FCR of chicks were 92 and 89 percent, respectively. It is concluded that the laboratory quality tests of FFSB were extruded at 145, 155 and 165 °C were in optimum range for broiler nutrition. Also the PDI had higher correlation with growth rate of chickens as compared to UA and PSKOH and could be the best quality index for estimating the growth rate of broiler chickens fed EFFSB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full fat soybean
  • Extrusion temperature
  • Laboratory quality tests
  • Broiler chicks
  • Growth performance
CAPTCHA Image