تأثیر شدت‌های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشـکده ی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش تأثیر رقیق سازی جیره در سن 16 تا 20 روزگی و استفاده از یک مولتی آنزیم (اندوفید-دبلیو) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی (سویه تجارتی کاب 500) مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. جیره‌های آزمایشی حاوی صفر، 20 و 40 درصد پوسته برنج و 2 سطح آنزیم (صفر و 500 میلی گرم در کیلوگرم) بود. این جیره‌ها به ترتیب دارای 3000، 2400 و 1800 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلوگرم جیره و 21، 8/16 و 6/12 درصد پروتئین خام بود. در سایر روزهای پرورش، جوجه‌ها مطابق با راهنمای احتیاجات سویه کاب 500 تغذیه شدند. رقیق سازی جیره تا سطح 20 درصد سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش (44-1روزگی) گردید (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Severities of Diet Dilution and Using a Supplemental Enzyme on Performance of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • hosna hajati 1
  • Mansoor Rezaei 2
  • Ahmad Hassanabadi 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In this study the effect of diet dilution in 16-20 d of age and using a multi-enzyme (Endofeed-W) on performance, carcass characteristics and some blood parameters of broiler chickens (Cobb 500, commercial strain) was studied. This experiment was conducted as a factorial arrangement 2×3 in a completely randomized design with 3 replicates and 8 chicks in each replicate. Experimental diets contained 0, 20 and 40 percent rice hulls and 2 levels of enzyme (0, 500 mg/Kg). These diets contained 3000, 2400, 1800 Kcal/Kg metabolizable energy, and 21, 16.8 and 12.6 % crude protein, respectively. In other days of experiment, the chicks were fed in according to Cobb 500 rearing guideline. During feed restriction and whole period of rearing (1-44d), diet diluting up to 20% decreased feed conversion ratio (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet diluting
  • Endofeed-W
  • Performance
  • Broiler chicken
CAPTCHA Image