بررسی چند شکلی نشانگر‌های ریزماهواره‌ ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم دامی، دانشـکده ی علـوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان پلی‌مورفیسم در نشانگر‌های ریزماهواره‌ای BM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی بود. برای این منظور به طور تصادفی از 100 راس (78 میش و 22 قوچ) ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه خونگیری به عمل آمد. با استفاده از روش نمکی بهینه یافته نمونه های DNA استخراج شدند. از واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز و جفت آغازگرهای اختصاصی جایگاه های ریز ماهواره‌ای برای تکثیر قطعه های مورد آزمایش استفاده گردید. در این آزمایش برای شناسایی ژنوتیپ‌های حاصل از روش رنگ آمیزی نیترات نقره و ژل پلی اکریل‌آمید با درصدهای مختلف برای هر نشانگر استفاده گردید. ژنوتیپ‌های مشاهده شده به کمک نرم افزارهای Popgene نسخه 32/1 و Cervus نسخه 2 آنالیز گردیدند. نتایج نشان دادند که نشانگر BM6444چند شکل بوده و 4 آلل و 4 ژنوتیپ به ترتیب با فراوانی‌های (12/0D:، 31/0C:، 38/0B:، 18/0A:) و (38/0BC: ، 12/0AB:، 18/0CD:، 32/0AD:) را در بر می‌گیرد. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل‌های موثر در این جایگاه به ترتیب 62/0 و 42/3 بودند. برای نشانگر ریز ماهوارهای INRA135، 6 آلل با فراوانی‌های (19/0F:، 11/0E:، 09/0D:، 21/:0C، 25/0B:، 21/:0A) و سه ژنوتیپ با فراوانی‌های (42/0AB:، 27/0CD:، 29/0 BD:) مشاهده گردید. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل‌های موثر در این جایگاه به ترتیب 72/0 و 21/5 بودند. در ریزماهواره oarhh35 نتایج نشان دادند که این نشانگر نیز چند شکل بوده و 3 آلل با فراوانی‌های (42/0C:، 28/0B:، 29/0A:) و دو ژنوتیپ با فراوانی‌های (68/0BC:، 32/0AB:) را در بر می‌گیرد. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل‌های موثر برای oarhh35 نیز به ترتیب 71/0 و 48/2 بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Polymorphism in BM6444, INRA13 and Oarhh35 Microsatellite Markers Associated with Inhibin Gene in Sanjabi Sheep

نویسندگان [English]

  • bejan Solimani 1
  • burumand Chaharaein 1
  • Ghodratollah Rahimimianji 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the rate of polymorphism in BM6444, INRA13 and orahh35
microsatellite markers associated with Inhibin gene in Sanjabi sheep. For this purpose, blood samples were taken
randomly from 100 Sanjabi sheep (78 females and 22 males) at Mehregan Breeding Station at Kermanshah.
Modified salting out method was employed for extracting DNA. Subsequently, Polymerase Chain Reaction
(PCR) was carried out with specific primers pairs for amplification of microsatellite marker sites. The PCR
products were electrophoreses on acryl-amid gel. For detecting genotypes within the population, silver staining
method was used. Genetic analyses on genotypic data were carried out using POPGEN 1.32 and Cervus 2.0
softwares. Results showed, three alleles (C: 0.42, B: 0.28, A: 0.29), and 2 genotypes respectively, (AB: 0.32,
BC: 0.68) for oarhh35 marker. For this marker, PIC index was 0.71, and the effective number of allele was 2.48.
INRA13 had six alleles (A: 0.21, B: 0.25, C: 0.21, D: 0.09, E: 0.11 and F: 0.12) and three genotypes (AB: 0.42,
BD: 0.29 and CD: 0.27) with a PIC index of 0.72 and an effective number of allele as 5.21. For BM6444
marker, four alleles (A: 0.18, B: 0.38, C: 0.31 and D: 0.12) and four genotypes (AD: 0.32, CD: 0.18, AB: 0.12
and BC: 0.38) were identified. For this marker, the PIC index and the effective number of allele were 0.62 and
3.42, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanjabi Sheep
  • Microsatellite Markers
  • Inhibin
  • oarhh35
  • BM6444
  • INRA135
CAPTCHA Image