بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقـق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق به منظور مقایسه همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی، تعداد 13699 رکورد روزآزمون تولید شیر مربوط به 2716 راس گاو هلشتاین زایش اول که دختران 167 راس گاو نر بودند، بر اساس مدل تابعیت تصادفی (Random Regression) و روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) تجزیه و تحلیل شد. همبستگی دوره ناقص شیردهی 5 تا 90 روز صفت تولید شیر نسبت به دوره کامل شیردهی (305 روز) 67/0 و برای دوره ناقص شیردهی 5 تا 120 روز 72/0 بود. با پیشرفت مرحله شیردهی میزان همبستگی ها افزایش یافت و در دوره ناقص شیردهی 5 تا 240 روز به 91/0 رسید. برای صفت تداوم شیردهی و دوره ناقص شیردهی 5 تا 150 روز این همبستگی 68/0 بود و با پیشرفت مرحله شیردهی مقدار آن برای دوره ناقص 5 تا 240 روز، معادل 91/0 برآورد شد. این همبستگی برای رکوردگیری دو ماه در میان (رکوردگیری 3 ماهه) صفت تولید شیر 88/0 و در مورد صفت تداوم شیردهی 59/0 بود. همچنین این همبستگی برای رکوردگیری یک ماه در میان (رکوردگیری 2 ماهه) صفات تولید شیر و تداوم شیردهی به بالاتر از 90/0 رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Breeding Value Correlation between Milk Production and Lactation Persistency Traits in Iranian Holstein Cattle Using Random Regression Model

نویسندگان [English]

  • Reza Seyedsharifi 1
  • Moradpasha Eskandarinasab 2
  • Jamal Seifdavati 1
  • nejat Badbarin 2
1 Animal Science Department of University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
2 Ferdwosi University of Mashhad
چکیده [English]

In this investigation 13699 data related to milk production from 2716 Holstein first calving and daughter
from 167 sire cows were analyzed based on random regression model (RR/CF) and REML Method incomplete
lactating (5-90 days) and (5-120 days) in correlations to complete lactating were 0.67 and 0.72, respectively with
progress in complete 5-240 day was 0.91 the correlation value for lactating persistency trait for incomplete
lactating period (5-150 days) were 0.68 and as increase in milk production period this value reaches to 0.91 for
incomplete period (5-240 days). Also this correlation for two months milk production and lactating persistency
were 0.88 and 0.59, respectively, and for one month milk production and lactating persistency reached higher
than 0.90.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding value correlation
  • Milk production and persistency
  • Random Regression Model 1
  • 3- Instructors
CAPTCHA Image