تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر سیلو کردن و اضافه کردن پلی اتیلن گلیکول (PEG) و اوره بر ترکیب شیمیایی، ترکیبات فنولی و تولید گاز محصولات فرعی پسته و تاثیر این عمل آوری بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول محصولات فرعی پسته به ترتیب با 1 و 5/0 درصد ماده خشک PEG و اوره عمل آوری شد و در 12 عددکیسه نایلونی با ظرفیت 3 کیلو گرم به مدت 60 روز سیلو شدند. عمل آوری محصولات فرعی پسته، ترکیبات فنولی، تانن و تانن های متراکم را به طور معنی داری (05/0>P) کاهش داد. اضافه کردن PEG به سیلاژ محصولات فرعی پسته، تولید گاز را بعد از 96 ساعت کشت افزایش داد و مقادیر انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی با اضافه کردن PEG و اوره افزایش پیدا کرد (05/0>P). در آزمایش دوم از 8 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش در قالب طرح مربع لاتین4×4 تکرار شده استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1) سیلاژ ذرت (15 درصد ماده خشک جیره)، 2) سیلاژ پوست پسته، 3) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با 5/0 درصد وزن ماده خشک اوره و 4) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با 1 درصد وزن ماده خشک PEG، بودند. میزان تولید و ترکیبات شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. pH شکمبه تغییر نکرد ولی، غلظت نیتروژن آمونیاکی برای تیمار اوره نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0>P). می توان نتیجه گرفت که در اثرعمل آوری محصولات فرعی پسته اثر منفی تانن ها بر قابلیت هضم ماده آلی کاهش، انرژی قابل متابولیسم افزایش و درنتیجه ارزش تغذیه ای آن بهبود پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Polyethylene Glycol and Urea Treated Pistachio by-products Silage on Phenolic Compounds, in vitro Gas Production and Holstein Dairy Cow’s Performance

نویسندگان [English]

  • amir Mokhtarpour
  • abas ali Naserian
  • reza Valizadeh
  • abdulmansur Tahmasbi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Two experiments were conducted to evaluate the effect of ensiling and addition of polyethylene glycol (PEG)
and urea on chemical composition, phenolic compounds and cumulative in vitro gas production of fresh
pistachio by-products (PB) and effect of this treating on Holstein dairy cows performance. In the first
experiment, PB was supplemented with 1 and 0.5% of DM, PEG and urea, respectively and ensiled in 12 plastic
bags with the capacity of 3 kg each for 60 days. Ensiling PB treated with PEG and urea decreased total
phenolics, total tannins and condensed tannins (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio by-products
  • Urea
  • Polyethylene glycol
  • Tannin
CAPTCHA Image