تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه ی اثرات جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم، عملکرد تولیدی، فراسنجه های شکمبه ای و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری بود. بدین منظور، سیلاژ سورگوم شیرین در نسبت های صفر (شاهد)، 3/33، 6/66 و 100 درصد ماده خشک جایگزین سیلاژ ذرت شد. تیمارها به طور تصادفی به 8 رأس گاو هلشتاین با میانگین تولید شیر 5/35 کیلوگرم در روز در قالب طرح آزمایشی مربع لاتین 4×4 (تکرارشده در 4 دوره ی 21 روزه) اختصاص داده شدند. در این مطالعه مصرف ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده های خنثی و اسیدی بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت؛ ولی همه سطوح جایگزینی باعث کاهش قابلیّت هضم این ترکیبات شد. با این وجود، تفاوت تولید و ترکیبات شیر معنی دار نشد. در تیمار شاهد، مقدار اسیدهای چرب فرار تولیدی شکمبه بالاتر بود، ولی مقدار pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. همچنین، جایگزینی باعث افزایش معنی دار زمان نشخوار کردن در تیمار 100 درصد سیلاژ سورگوم شیرین نسبت به تیمار شاهد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سیلاژ سورگوم شیرین پتانسیل جایگزینی با سیلاژ ذرت را بدون اثرات منفی بر مصرف خوراک و تولید شیر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Replacing Corn Silage with Sweet Sorghum Silage on Digestibility and Performance of Dairy Cows

نویسندگان [English]

  • ahmad Hedayati Pour
  • mahmood Khorvash
  • golam reza Ghorbani
  • abas Almodares
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The objective of this experiment was to study the effects of replacing corn silage with sweet sorghum silage
on digestibility, productive performance, rumen parameter and feeding behavior of dairy cows. For this purpose,
corn silage was substituted by sweet sorghum silage at levels of 0 (control group), 33.3, 66.6 and 100 percent of
dry matter. Treatments were randomly assigned to eight Holstein dairy cows with average of 35.5 kg/d milk
production in a 4×4 Latin square design (replicated in four periods that were 21 days). In this experiment, intake
of DM, CP, NDF and ADF were not significantly different among treatments, but replacing at all levels reduced
digestibility of these components. However, milk yield and milk composition were not significantly different.
Rumen volatile fatty acids were higher in control treatment, but pH and ammonia nitrogen contents of the rumen
were not significantly difference among treatments. Also, replacing corn silage significantly increased
rumination time in 100 percent sweet sorghum silage treatment than control treatment. Results of this experiment
showed that corn silage could be replaced by sweet sorghum silage without any detrimental effect on DM intake
and milk production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweet sorghum silage
  • Corn silage
  • Performance
  • digestibility
  • Dairy cows