اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیری تازه زای هلشتاین از 12 رأس گاو تازه زای هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از جیره حاوی کنجاله سویا (6=n) و یا جیره حاوی کنجاله کانولا (6=n). برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تکرار شده در زمان از رویه Mixed به صورت تکرار در زمان و برای سایر داده ها از رویه GLM نرم افزار آماری SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که تولید شیر، پروتئین، چربی و لاکتوز در بین خوراک‌های مورد استفاده مشابه بود. خوراک دارای کنجاله کانولا، درصد چربی شیر را به طور معنی داری افزایش داد. اثر خوراک های مختلف بر روی مصرف ماده خشک معنی دار نبود. سطوح گلوکز، کلسترول، نیتروژن غیر آمینی و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) سرم خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. اثر زمان بر روی همه مولفه های مورد بررسی به استثنای درصد چربی معنی دار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیبات شیر (به استثنای درصد چربی)، غلظت های گلوکز، کلسترول، نیتروژن اوره ای خون و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در خون نداشت. بنابراین می توان کنجاله کانولا را بدون داشتن اثرات مضر بر روی فراسنجه های تولیدی و متابولیت های خونی، جایگزین کنجاله سویا در جیره گاوهای شیرده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Substituting Soybean Meal with Canola Meal on some Production Traits in Early Lactation Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • fatemeh Hosseini
  • ali reza Heravi Moussavi
  • Mohsen Danesh Mesgaran
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

To study the effect of using canola meal instead of soybean meal on dry matter intake, milk yield and
composition and some blood metabolites twelve cows after calving were used. Design treatments were two diets
containing soybean meal (SBM; n = 6) or canola meal (CM; n=6). Data were analyzed using PROC MIXED of
SAS software. Results of this study showed that diets had no effect on dry mater intake, milk production and
composition. Diets containing canola meal increased milk fat. Plasma glucose, cholesterol, Blood urea nitrogen
and aspartate transaminase concentrations were similar among diets. In conclusion results from this experiment
demonstrate that substituting CM with soybean meal in the diet of early lactating cows had no adverse effect on
milk production and composition and blood metabolites, therefore using CM could be better in terms of reducing
the diet expenses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola meal
  • Soybean meal
  • Holstein cows