بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشة‌ جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایة گندم، جو و سویا و مقایسة‌ آن با جیره‌های تجاری انجام گرفت. تعداد 405 قطعه جوجه گوشتی از سویة‌ راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، با 9 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیرة شاهد بر پایة ذرت و سویا بدون آنزیم، 2) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا بدون آنزیم،3) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم، 4) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمبو، 5) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمین، 6) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم و کمبو، 7) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم و کمین، 8‌) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های کمبو و کمین، 9) جیره بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم، کمبو و کمین. جیره‌های غذایی دارای انرژی و پروتئین یکسانی بوده و تمامی جوجه‌ها به صورت آزاد به آب و دان دسترسی داشتند. در دورة آغازین بالاترین مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه، در دورة‌ رشد بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه و در کل دورة‌ آزمایش بیشترین مقادیر مربوط به خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در گروه آزمایشی حاوی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم و کمبو مشاهده گردید. در خصوص ترکیبات لاشه، بالاترین درصد سینه و پایین‌ترین درصدهای کبد و ران در گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های کمبو و کمین، بالاترین درصد ران در گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم و پایین‌ترین درصدهای سینه و بالاترین درصد کبد در گروه آزمایشی جیرة بر پایة ذرت و سویا بدون آنزیم، مشاهده گردیدند. کمترین هزینة خوراک به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن زنده را گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمین به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Using Three Commercial Enzyme on Performance and Carcass Traits of Broiler Chickens Fed Wheat - Barley- Soy Based Diets

نویسندگان [English]

  • ali Nobakht
  • fared Mahini
  • saber Khodaei
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effects of using three commercial enzymes on performance
and carcass quality of broiler chickens fed with wheat-barley-soy based diets. In a completely randomized design
405 of broiler (Ross308) in nine treatments, three replicates (with 15 bird in each replicate) were used. The
experimental diets included 1) diet based on corn–soybean meal (with no enzyme), 2) diet based on wheat–
soybean meal (with no enzyme), 3) diet based on wheat–soybean meal (with safizim), 4) diet based on wheat–
soybean meal (with kombo), 5) diet based on wheat–soybean meal (with kemin), 6) diet based on wheat–
soybean meal (with safizim+kombo), 7) diet based on wheat–soybean meal (with safizim+ kemin), 8) diet based
on wheat–soybean meal (with kombo+kemin), 9) diet based on wheat–soybean meal (with safizim+ kombo+
kemin). In starter period the highest amounts of daily feed intake and weight gain, in grower period the highest
amount of feed intake, in the end of experiment the highest amounts of daily feed intake and daily weight gain
have recorded in experiment group based on wheat–soybean meal (safizim+kombo). About carcass composition
the highest percent of breast and the lowest percents of liver and thigh were observed in experiment group based
on wheat–soybean meal (kombo+kemin), the highest percent of thigh was observed in experiment based on
wheat–soybean meal (with safizim), and the lowest percent of breast and highest percent of liver were observed
in experiment group based on wheat–soybean meal (with no enzyme). The lowest price for production per
kilogram of body gain was resulted in experiment diet based on wheat–soybean meal (with kemin).

کلیدواژه‌ها [English]

  • barley
  • Broilers
  • Carcass quality
  • Enzyme
  • Performance
  • wheat
CAPTCHA Image