تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

میانگین ترکیبات شیمیایی 19 رقم گندم تولیدی در کشور ایران شامل: ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، خاکستر، عصاره عاری از ازت، قند، نشاسته و انرژی خام به ترتیب 95/95، 69/14، 75/2، 25/1، 66/1، 64/79، 15/5، 34/70 درصد و 8/4206 کیلوکالری بر کیلوگرم می باشد. میانگین انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت 46/3020 کیلوکالری بر کیلوگرم، انرژی قابل متابولیسم حقیقی و تصحیح شده برای ازت به ترتیب 53/3422 و 46/3422 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک می باشد که بین 19 ارقام گندم اختلاف آماری وجود دارد. میانگین نشاسته قابل هضم ارقام گندم 27/96 درصد و ویسکوزیته فضولات حاصل از ارقام گندم cps 52/1 تعیین گردید. نتایج نشان داد که میانگین نشاسته کل، نشاسته مقاوم و نشاسته غیرمقاوم به ترتیب 08/65، 66/0 و 187/63 درصد و مقدار آمیلوز، آمیلوپکتین و آرابینوزایلان ها به ترتیب 54/20، 46/79، 84/4 درصد در ماده خشک می باشد. مقدار بتاگلوکان کل، محلول و نا محلول ارقام مختلف گندم به ترتیب 58/0، 024/0 و 56/0 درصد است. مقدار کربوهیدرات های غیر نشاسته کل، محلول و نامحلول در 19 رقم مختلف گندم به ترتیب 39/18، 21/16 و 011/1 درصد در ماده خشک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Non-Starch Polysaccharides (NSP) and Metabolizable Energy of Iran Wheat Varieties Fed to Poultry

نویسندگان [English]

  • akbar Yaghobfar
  • sara Mirzaei
  • hamid Valizadeh
  • ali reza Safamehr
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Chemical composition and metabolism energy of Iranian varieties of wheat including dry matter, crude
protein, crude fiber, crude fat, ash, nitrogen extract-free, sugar, starch and gross energy, were 95.95, 14.69, 2.75,
1.25, 1.66, 79.64, 5.15, 70.34 percent and 4206.8 kcal per kg, respectively. The means of MEn, TME and TMEn
of 19 Iranian varieties of wheat were 3020.46, 3422.53 and 3422.46 kcal/kg DM, respectively. Starch
digestibility of wheat was 96.27 percent and excreta viscosity was 1.52 cps, and was significantly different.
Results of experiment showed that the mean values of carbohydrates in 19 Iranian wheat including total starch,
resistant starch, nonresistant starch, amylase, amylopectin and arabinoxylan were 65.08, 0.66, 63.18, 20.54,
79.46 and 4.84 percent, respectively. Total beta glucan, soluble and non soluble were 0.58, 0.024 and 0.56
percent. However, the average of non-starch polysaccharide, soluble and non-soluble, for 19 Iranian varieties of
wheat were 18.39, 16.21 and 1.011 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolizable energy
  • Non-starch polysaccharides (NSPs)
  • wheat
  • Arabinoxylan
  • Viscosity
CAPTCHA Image