برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دو آزمایش همزمان به منظور تعیین احتیاجات ترئونین بر اساس قابلیت هضم استاندارد شده در دو سویه تجاری راس 308 و کاب 500 از سن 15 تا 28 روزگی انجام پذیرفت. جیره پایه حاوی گندم، تریتیکاله و کنجاله گلوتن ذرت برای مقادیر کافی همه مواد مغذی به جز ترئونین براساس توصیه های Quick Chick (2006) تنظیم گردید. سطوح افزایشی مکمل ترئونین به جیره پایه افزوده شد تا شش تیمار آزمایشی در دامنه 46/0 تا 81/0 درصد ترئونین قابل هضم تامین گردد. جوجه‌ها بصورت تصادفی در 48 پن آزمایشی (4 تکرار و در هر تکرار 12 پرنده) در قالب طرح کاملاً تصادفی قرار گرفتند و هر واحد آزمایشی یکی از شش سطح اسید آمینه را از 15 تا 28 روزگی دریافت نمود. افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، میزان مصرف ترئونین قابل هضم در طی دوره آزمایشی اندازه گیری شدند. این صفات عملکردی به سطوح افزایشی ترئونین بصورت غیرخطی پاسخ دادند و اثر متقابل میان ترئونین و سویه به جز برای افزایش وزن بدن برای سایر فراسنجه های عملکردی معنی دار بود. سویه تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت و هر دو سویه با راندمان یکسانی از خوراک مصرفی برای رشد استفاده نمودند. میزان احتیاجات ترئونین قابل هضم با استفاده از مدل های خطوط شکسته خطی و خطوط شکسته درجه دو برآورد شدند. در سویه راس 308 میزان احتیاجات ترئونین قابل هضم با استفاده از مدل خطوط شکسته خطی برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 69/0 و 76/0 درصد برآورد گردید. با برازش مدل خطوط شکسته درجه دو روی داده های افزایش وزن بدن میزان احتیاجات ترئونین 79/0 درصد جیره بر اساس قابلیت هضم استاندارد شده برآورد شد. در سویه کاب 500، با استفاده از مدل خطوط شکسته خطی میزان احتیاجات ترئونین برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 69/0 و 71/0 درصد برآورد گردید. با برازش مدل خطوط شکسته درجه دو میزان احتیاجات مذکور به ترتیب 79/0 و 81/0 درصد جیره برآورد شد. با توجه به مدل و پاسخ رشد مورد استفاده برای برآورد احتیاجات، تفاوت چشمگیری در احتیاجات ترئونین دو سویه تجاری مشاهده نمی‌شود و در دوره رشد دو سویه احتیاجات تقریباً یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Estimation of Digestible Threonine Requirements of Broiler Chickens of Ross 308 and Cobb 500

نویسندگان [English]

  • Mehran Mehri 1
  • Hasan Nasirimoghadam 2
  • Hasan Kermanshahi 2
  • Mohsen Danesh Mesgaran 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Two experiments were conducted to determine threonine (Thr) requirements of two commercial strains, Ross
308 and Cobb 500, based on standardized ileal digestibility from 15 to 28d of age. Basal diet consisted of wheat,
triticale, and corn gluten meal was formulated according to Quick Chick (2006) to be adequate in all nutrients
except for Thr. Incremental levels of supplemental Thr were added to the basal diet generating six experimental
treatments in a range from 0.46 to 0.81% digestible Thr. Birds were randomized across 48 floor pens (4
replicates and 12 birds in each replicate) in a completely randomized design and each pen was fed one of the six
amino acid levels from 15 to 28d of age. Body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, and digestible Thr
intake were measured during the experimental period. Performance traits responded quadratically to graded
levels of digestible Thr, and interaction effects between Thr and strain were significant for all performance traits
except for body weight gain. Strain did not affect the feed conversion ratio and feed efficiency was the same in
two strains. Digestible Thr requirements were estimated using broken-line linear and broken-line quadratic
models. In Ross 308, digestible Thr requirements for body weight gain and feed conversion ratio were estimated
at 0.69 and 0.76% of diet, respectively, by broken-line linear model. Digestible Thr need for body weight gain
was optimized at 0.79% of diet using broken-line quadratic model. In Cobb 500, Thr requirements for body
weight gain and feed conversion ratio were estimated at 0.69 and 0.71% of diet, respectively, by broken-line
linear model. Digestible Thr need for body weight gain and feed conversion ratio were optimized at 0.79 and
0.81% of diet using broken-line quadratic model. Regarding response criterion and statistical model to estimate
the requirements, no differences were observed in Thr requirements of two strains during the grower period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestible threonine
  • Strain
  • Requirement
  • Broken-line model
CAPTCHA Image