تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مکمل آلی سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین، آزمایشی با استفاده از 480 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح سلنیوم (2/0 و 4/0 میلی گرم در کیلوگرم) و 3 سطح ویتامین E (18، 90 و 180 میلی گرم در کیلوگرم) با 4 تکرار و 20 قطعه در هر تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان داد افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با افزایش مکمل ویتامین E جیره، ظرفیت نگهداری آب گوشت ران به طور معنی داری افزایش یافت ولی اختلاف بین سطح 90 و 180 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E معنی دار نبود. درصد ماده خشک و اسیدیته گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مقدار مالون دی آلدهید گوشت تحت تأثیر رابطه متقابل سلنیوم با ویتامین E قرار گرفت. تیمارهای حاوی 2/0 و 4/0 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 180 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E، کمترین میزان مالون دی آلدهید را داشتند. با افزایش مدت زمان نگهداری گوشت، میزان مالون دی آلدهید تولید شده افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن مقادیر بالای سلنیوم و ویتامین E (تیمار حاوی 4/0 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 180 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E) به عنوان آنتی اکسیدان به جیره بلدرچین، پایداری اکسیداتیو، مدت زمان نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Organic Selenium and Vitamin E on Performance and Meat Quality in Japanese Quail

نویسندگان [English]

 • hojat Senobar
 • mahmood Shams Shargh
 • behruz Dastar
 • saeid Zerehdaran
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of different levels of organic selenium and vitamin E
on performance and meat quality in Japanese quail. Four hundred eighty quails were carried out in a completely
randomized design with two levels of organic selenium (0.2 and 0.4 mg/kg) and three levels of vitamin E (18, 90
and 180 mg/kg). Four replicates with 20 quails were allocated to each experimental treatment. The results
showed that there were no significant differences in weight gain, feed intake and feed conversion ratio among
experimental treatments. Water holding capacity was affected by level of vitamin E and it was significantly
increased, with increasing dietary vitamin E supplementation, but the difference between 90 and 180 mg/kg
vitamin E was not significant. Percentage of dry matter and acidity of meat were not affected by experimental
treatments. The amount of malondialdehyde in thigh meat samples were influenced by interaction of vitamin E
and selenium. Treatments which was containing 0.2 and 0.4 mg/kg organic selenium and 180 mg/kg vitamin E
had the lowest malondialdehyde among experimental treatments. By increasing storage time, produced
malondialdehyde was increased. Results shows that adding high levels of selenium and vitamin E (treatments
which was containing 0.4 mg/kg organic selenium and 180 mg/kg vitamin E) as antioxidants in quail diet,
improves oxidative stability, storage time and meat quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Japanese quail
 • vitamin E
 • Organic selenium
 • Meat quality 1
 • 2
 • 3
 • 4-
CAPTCHA Image