تأثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طیبعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش (29 تا 42 روزگی) بر روی بستر انجام گرفت. تعداد 504 قطعه جوجه گوشتی نر (راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی به 28 گروه 18 قطعه ای با هفت تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل: چهار جیره غذایی حاوی سطوح صفر، 33/33، 66/66 و 100 درصد مکمل ویتامینی توصیه شده از سن 29 تا 42 روزگی و سه تیمار حاوی سطوح 33/33، 66/66 و 100 درصد مکمل ویتامینی توصیه شده از 29 تا 35 روزگی و در ادامه از 35 تا 42 روزگی، میزان این سطح از ویتامین در جیره آن ها حذف گردید. در سنین 35 و 42 روزگی، وزن زنده و مصرف خوراک هر یک از تکرارها اندازه گیری و میانگین مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. در دو مقطع زمانی 35 و 42 روزگی پس از کشتار وزن لاشه، ارگان های بورس فابرسیوس و طحال اندازه گیری شد و سیستم ایمنی براساس شاخص های SRBC،IgG و IgM با روش هماگلوتیناسیون در سن 42 روزگی آزمون شد. نتایج نشان داد که پرنده های تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف ویتامینی طی دوره پایانی تفاوت معنی داری از نظر صفات عملکردی نداشته و همچنین تفاوتی از نظر شاخص های سیستم ایمنی مشاهده نشد، لذا به نظر می رسد امکان حذف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی پرورش جوجه های گوشتی وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Levels and Different Periods of Vitamin Premix Consumption during Finisher Period on Performance and Immunocompetence of Broiler Chicks fed Wheat and Barley Based Diet

نویسندگان [English]

  • hosen moraveg 1
  • yusof bagchie 1
  • Mahmood Shivazad 2
1 Ferdwosi University of Mashhad
2 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purposes of this study were to estimate the effect of levels and different periods of vitamin premix
consumption during finisher period (29-42 d) on performance and immunocompetence of broiler chicks fed
wheat and barley based diet in floor system. A total of 504 male broiler chicks (Ross 308) were allocated to 7
treatment groups, with 4 replicates per treatment group and 18 birds per replicate pen, and all data were analyzed
in a randomized complete design. The dietary treatments were: T1) the basal diet with no vitamin premix during
29-42 days; T2) the basal diet 33.33% vitamin premix during 29-42 days; T4) the basal diet 66.66% vitamin
premix during 29-42 days and T6) 100% vitamin premix during 29-42 days and treatments 3, 5 and 7, similar
treatments 2, 4 and 6 grespectively and fed during 24-35 day and the vitamin premix was with drawn from all
these lates diets (35 and 7) during 36-42 day of age. Feed intake and weight gain were measured at 35 and 42
days of ages and feed conversion ratio was calculated. At 35 and 42 days of ages, after slaughtered and
determine carcass weight and the organs bursa of fabricius and spleen were weighed and immunocompetence
was evaluated at 42 day of age, based on SRBC, IgG and IgM titers by hemagglutination method. Results
showed that different levels of vitamin premix did not impair performance and immunocompetence response
during the final period of broilers (29-42d). In conclusion, it is possible to withdraw vitamin premix from
finisher diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Vitamin premix
  • Wheat and barley
  • Performance
  • Immunocompetence
CAPTCHA Image