روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی (SCS) و بررسی اثر عوامل محیطی بر این صفت در گاوهای هلشتاین ایران بود. در این مطالعه از تعداد 375350 رکورد روزآزمون شمار سلول های بدنی مربوط به 54374 حیوان که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور بین سال های 1381 تا 1386 رکوردبرداری شده بود، استفاده شد. ارزش های اصلاحی حیوانات توسط مدل حیوانی با استفاده از نرم افزار ASReml پیش بینی گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی، با استفاده از تابعیت میانگین ارزش های اصلاحی و فنوتیپی بر سال زایش برآورد شد. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و تاثیر عوامل محیطی بر SCS با استفاده از نرم افزار SAS محاسبه شد. وراثت-پذیری، روند ژنتیکی و فنوتیپی به ترتیب 009/0 ± 082/0، 002/0 ±013/0 – و 103/0 ± 224/0- برآورد شد. تفاوت روند ژنتیکی با صفر معنی دار بود اما تفاوت معنی داری برای روند فنوتیپی مشاهده نشد. عوامل گله، سال زایش، اثرات متقابل گله – سال زایش، گله- فصل، سال زایش- فصل زایش بر صفت SCS معنی دار بود اما اثر فصل زایش و سن زایش برای این صفت معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic and Phonotypic Trends for Somatic Cell Score and Determination of Effective Environmental Factors on this Trait in Iranian Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • hadi faraje
  • ali asgar aslami
  • moohamad Rokouei
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The aim of this study was to estimate the genetic and phonotypic trends of Somatic Cell Score in Iranian
Holstein cows. Also, the environmental factors affecting this trait are investigated. A total of 375351 test day
records of somatic cells take from 54374 animals between year 2002 and 2007 were used in this study. The
breeding values were estimated by fitting animal model in ASREML software. Genetic and phonotypic trends
were estimated by regression of phonotype and breeding value means on year of calving. SAS software was used
for estimation of genetic, phonotypic trends and effect of environmental factors. The heritability, genetic and
phonotypic trends for Somatic Cell Score were 0.082 ± 0.009, 0.013 ± 0.002 and -0.224 ± 0.103, respectively.
The genetic trend was significant and different from zero but phonotypic trends were not significant. Effects of
herd, year, interactions between herd and year, herd and season, year and season of calving were also
significant however the effects of season of calving were not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic and phenotypic trend
  • Environmental factors
  • Somatic Cell Score