ارزش غذایی تفاله‌ی انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحـد مراغه

چکیده

به منظور تعیین ارزش غذایی برگ مو کشمشی و تفاله‌ی انگور واریته سفید با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و آزمون تولید گاز تحقیق حاضر انجام شد. در این پژوهش تعداد دو رأس گوسفند نر اخته‌‌ی فیستولاگذاری شده‌ی (2±45 کیلوگرم) نژاد قزل مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار گاز تولیدی در زمان‌های 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48 و 72 ساعت و تجزیه‌پذیـری به روش کیسه‌هـای نایلونی تا زمان 96 ساعت اندازه‌گیری گردید. ضرایب تجزیه‌پذیری بخش محلول پروتئین خام برگ مو و تفاله‌ی انگور به ترتیب 34/5 و 48/6 درصد و برای بخش قابل تخمیر به ترتیب 87/32 و 90/15 درصد بودند. پتانسیل تولید گاز بخش محلول و بخش غیرمحلول (a+b) برگ مو و تفاله انگور به ترتیب 49/289 و 93/249 میلی‌لیتر در گرم ماده‌ی خشک بودند. همچنین نرخ تولید گاز این مواد خوراکی به ترتیب 01/0 و 02/0 درصد در ساعت بودند. پروتئین قابل متابولیسم برگ مو و تفاله‌ی انگور به ترتیب 62/126 و 00/150 گرم در کیلوگرم ماده‌ی خشک بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری داشتند. ضریب همبستگی به دست آمده بین تجزیه‌پذیری ماده‌ی خشک و میزان گاز تولیدی برای برگ مو و تفاله‌ی انگور به ترتیب 97/0 و 87/0 بود و این ضریب بین تجزیه‌پذیری پروتئین خام و میزان گاز تولیدی به ترتیب 99/0 و 98/0 بود. بالا بودن همبستگی بین روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز نشان دهنده‌ی صحت استفاده از روش تولید گاز با هزینه‌ی کمتر در تعیین تجزیه‌پذیری مواد خوراکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritive Value of Grape Pomace and Raisin Vitis Leaves Using Nylon Bags and Gas Production Techniques

نویسندگان [English]

 • Mehdi Moghaddam 1
 • Akbar Taghizadeh 2
 • Ali Nobakht 1
 • Ahmad Ahmadi 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Iran.
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Maragheh Branch
چکیده [English]

The present study was carried out to determine the nutritive value of white varieties of grape pomace (GP)
and raisin vitis leaves (RVL), using nylon bags and gas production techniques. Tow fistulated whether with
average body weight of 45±2 kg were used. The amount of gas produced was measured at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24,
36, 48 and 72 h times and degradation was measured using nylon bags up to 96 h times. The degradability
parameters of crud protein (CP) for soluble fractions (a) were 5.34 and 6.48% and fermentable fractions (b) were
32.87 and 15.90% for RVL and GP, respectively. The gas production of soluble and insoluble fractions (a+b)
were 289.49 and 249.93 mLg-1DM and the rate of gas production prices (c) were 0.01 and 0.02 (%/h) for of RVL
and GP, respectively. The MP of RVL and GP were obtained 126.62 and 150.00 gkg-1DM, showing a significant
difference between two treatments. Correlation coefficient between dry matter degradation and gas production
rates for RVL and GP were 0.9756 and 0.8691 and the ratio between crude protein degradation and the rate of
gas production achieved 0.9878 and 0.9839, respectively. The high correlation between in vitro gas production
and in situ methods indicate the use of lower cost gas produced in the degradation of feed stuffs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas production
 • Grap pomace
 • In situ
 • Metabolizable protein
 • Raisin vitis leaves 1
 • 3
 • 4-
CAPTCHA Image