اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز و چربی در جیره جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2 × 3) با 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (صفر، 5/1 و3 درصد) و دو سطح چربی (صفر و3 درصد) بود. خوراک و آب به صورت آزاد و به طور دائم در اختیار جوجه ها قرار گرفت. طول دوره آزمایش 42 روز بود. جیره های آزمایشی با انرژی و پروتئین مساوی تنظیم شدند. افزایش سطوح چربی سبب کاهش خوراک مصرفی شد. زمانی که فلفل همزمان با چربی مورد استفاده قرار گرفت میزان مصرف خوراک کاهش یافت. حضور فلفل و چربی به تنهایی در جیره سبب افزایش وزن بدن شد، اما زمانی که فلفل و چربی با هم مورد استفاده قرار گرفتند افزایش وزن کاهش یافت. افزایش سطوح فلفل و چربی سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی شد اما زمانی که به جیره های حاوی چربی فلفل اضافه شد ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت. در دوره آغازین افزایش سطح فلفل از صفر به 3 درصد سبب افزایش میزان کلسترول و HDL شد، همچنین افزایش میزان چربی در جیره سبب افزایش میزانHDL شد. در دوره رشد با افزایش درصد فلفل قرمز مقدار کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL کاهش یافت، همچنین افزایش درصد چربی سبب کاهش کلسترول، HDL و LDL و افزایش مقدار تری گلیسیرید شد. مخلوط فلفل قرمز و چربی سبب کاهش گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، HDLو LDL شد. در دوره پایانی افزایش درصد فلفل قرمز سبب کاهش میزان تری گلیسیرید شد. مخلوط فلفل قرمز و چربی سبب افزایش گلوکز و کاهش میزان تری گلیسیرید در این دوره شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Red Pepper Powder and Fat on Performance and Blood Parameters of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • hani arbabyan
  • abdulmansur tahmasebi
  • reza vakeli
  • soniya zakizadeh
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

An experiment was done in a completely randomized design in the following manner to investigate the
effect of different levels of red pepper powder, and fat in diet of broilers chickens , The groups were assigned
into factorials (2×3) with four replications, 12 birds per each. Factors tested included three levels of red pepper
powder (0 , 1.5 and 3%) and two fat levels (0 and 3%). Feed and water were freely and permanently available
to the chicks .Testing period was 42 days. Experimental diets were set with equal energy and protein. Increasing
the level of the red pepper powder caused the increase in total feed consumption (FC). Increasing the level of the
fat decreased the total consumed feed. The diet including pepper and fat together decreased the total consumed
feed. Presence of pepper and fat lonely in the diet resulted in an increase of the body weight but using pepper
and fat together in the diet resulted in decreasing the rate body weight gain (BWG). Increasing the levels of red
pepper powder and fat caused the reduction of feed conversion ratio (FCR), but when pepper added to diets
containing fat, feed conversion ratio decreased. In initial period increasing the levels of pepper from zero to three
percent caused the increasing of Cholesterol level and HDL. Also increasing the fat level in diet caused the
increasing of HDL. There were no significant difference between the treatments groups when red pepper and fat
were used simultaneously in the diet. In the growing period with increasing the percent of red pepper the levels
of Cholesterol, Triglyceride, HDL and LDL decreased, and also increasing the level of fat decreased the level of
Cholesterol, HDL, LDL but the level of Triglyceride increased. Using the combination of red pepper and fat in
the diet decreased Glucose, Cholesterol, Triglyceride, HDL and LDL. In the finisher period increasing the red
pepper percent decreased the level of Triglycerid. The combination of red pepper and fat in the diet increased
Glucose and decreased the level of Triglyceride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red pepper powder
  • Fat
  • Blood metabolites
  • Broiler chicks
CAPTCHA Image