بررسی اثر مزولیت های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهر کرمان، کشور ایران

چکیده

در این مطالعه اثرات مزولیت های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در غالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار (بدون مزولیت: شاهد؛ با مزولیت ریز: عبوری از الک 1 میلی متری و مانده در الک 225/0 میلی متری، با مزولیت درشت: عبوری از الک 36/3 میلی متری و مانده در الک 68/1 میلی متری ) انجام شد. مزولیت جمع آوری شده به میزان 2 درصد از سن 7 تا 42 روزگی به جیره اضافه شده و در جیره بدون مزولیت از سنگریزه استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از مزولیت درشت بر عملکرد جوجه ها تأثیر منفی داشته و مزولیت ریز بر عملکرد بی تأثیر بود. بدین ترتیب که جوجه هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به آنهایی که مزولیت مصرف نکرده بودند، به طور معنی داری افزایش وزن کمتری داشتند. همچنین جوجه هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به آنهایی که مزولیت مصرف نکرده بودند یا مزولیت ریز مصرف کرده بودند به طور معنی داری ضریب تبدیل غذایی بالاتری داشتند. در نمونه های خون جوجه-های گروه شاهد نسبت به آنهایی که مزولیت ریز یا درشت مصرف کرده بودند تری گلیسیرید بیشتری مشاهده شد. در مورد لیپوپروتئین ها با دانسیته بالا، جوجه هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به آنهایی که سنگریزه مصرف کرده بودند به طور معنی داری غلظت لیپوپروتئین های با دانسیته پایین بالاتری داشتند اما به این لحاظ تفاوت معنی داری بین جوجه هایی که مزولیت ریز مصرف کرده بودند با آنهایی که سنگریزه یا مزولیت درشت مصرف کرده بودند، وجود نداشت. میزان آلکالین فسفاتاز، گلوکز، آلبومین، تیروکسین، کلسترول، لیپوپروتئین های با دانسیته پایین و اسید اوریک سرم خون و قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خوراک مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Mesolites from Moghueieh Region and their Particles Size on Performance, Blood Biochemical Parameters and Nutrient Digestibility in Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • javad golami 1
  • Mohammad hasan Fuladi 2
  • Mohammad salarmoini 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Animal Science. College of Agriculture. Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. Iran
چکیده [English]

In this study the effects of mesolites from Moghueieh region and their particles size on performance, blood
biochemical parameters and nutrient digestibility in broiler chickens were evaluated. The experiment was
conducted on a completely randomized design with three treatments: without mesolite (control) and with fine
particle mesolite (passed of 1 mm sieve and stay in 0.225 mm sieve) or large particle mesolite (passed of 3.36
mm sieve and stay in 1.68 mm sieve). Mesolite added in amount of 2% in diet from 7 day of age. Results
indicated that chickens fed large particle mesolite showed reduced performance and fine particle mesolite had no
effect on broilers performance. When compared with the controls, body weight gains were significantly lower
for birds fed diets containing large particle mesolite. Birds fed large particle mesolite showed higher feed
conversion ratio. At the end of the experiment (42 day of age), control group had higher serum TG.
Concentration of serum HDL in chickens fed large particle mesolite was higher than control group. Level of
serum alkaline phosphatase, glucose, albumin, thyroxin, cholesterol, LDL and uric acid and digestibility of dry
matter and protein were not affected by treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesolite
  • Performance
  • Biochemical parameters
  • digestibility
  • Broiler Chickens
CAPTCHA Image