اثر سطح تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط محیطی تنش حرارتی این آزمایش با استفاده از 300 قطعه جوجه خروس یک روزه گوشتی، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. جیره های آزمایشی بر پایه ذرت- سویا با سطوح مختلف تعادل الکترولیتی (50، 150، 250، 350 و 450 میلی اکی والان در کیلوگرم) تهیه شدند. به منظور اعمال تنش حرارتی از سن 28 تا 42 روزگی جوجه ها روزانه به مدت 4 ساعت در معرض دمای 35 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. جهت بررسی پاسخ های ایمنی از آزمایش تزریق عضلانی 5/0 میلی لیتر گلبول قرمز گوسفند با غلظت پنج درصد در سن 18 و 30 روزگی استفاده شد و تیتر آنتی بادی 6 و 12 روز بعد از هر تزریق برای پاسخ های اولیه و ثانویه تعیین شد. در سن 21 روزگی حداکثر مصرف خوراک و میانگین وزن را پرندگان تغذیه شده با جیره با تعادل الکترولیتی 250 میلی اکی والان در کیلوگرم نشان دادند، در حالیکه در سن 42 روزگی بالاترین سطح شاخص های عملکردی فوق الذکر به پرندگان تغذیه شده با جیره با تعادل الکترولیتی 350 میلی اکی والان در کیلوگرم تعلق داشت. اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره روی ضریب تبدیل غذایی، معنی داری شد (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Electrolyte Balance on Performance and Immune Responses of Broiler Chickens Reared in the Heat Stress Environments

نویسندگان [English]

  • behnaz ashrafi
  • alireza he sabi
  • reza vakeli
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of different levels of electrolyte dietary balance (DEB) on
performance and immune function of broiler chickens reared under the heat stress condition. Three hundred oneday
chickens were distributed randomly in 25 separate Pens with 12 chicks in each. This experiment was in the
form of a completely randomized design with five treatments and five replications and different levels of
electrolyte dietary balance (EDB), including 50, 150, 250, 350 and 450 meq/kg dedicated on corn - soybean
based diets . To study immune responses , 0.5 ml intramuscular injection of sheep red blood cells (5%) on days
18 and 30 and antibody response against Newcastle and Bronchitis was used. In 28 to 42 days, chickens for 4
hours under 35 ° C heat stress were studied. The average weight of chickens in the fourth week in DEB 250 was
higher while sixth week the highest mean weight in chickens was DEB 350. maximum feed intake in the third
week in 250 DEB, but the fourth to sixth weeks greatest amount of feed intake in 350 EDB were observed.
Effect of different levels of EDB on feed conversion ratio was not significant. Effect of EDB on primary and
secondary immune responses was significantly in 6 and 12 days after inoculation (primary immune response),
most SRBC antibody response in 450 EDB . Similarly, in 6 and 12 days after injection (secondary immune
response), the highest antibody, respectively, 350 and 450 EDB was observed. Equilibrium level of 350 DEB
was highest antibody titer against Newcastle and bronchitis (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary electrolyte balance
  • Immune response
  • Heat stress
  • Broiler Chickens
CAPTCHA Image