تغییرات فراسنجه های خونی، درصد هماتوکریت و وزن اندام های داخلی در شرایط القاء آسیت در جوجه گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آسیت بر فراسنجه های خون و وزن اندام های داخلی بدن از 335 قطعه پرنده مربوط به یک خط پدری از لاین تجاری آرین استفاده شد. 161 قطعه از جنس نر و 174 قطعه از جنس ماده به صورت تصادفی انتخاب و تحت دو تیمار شاهد و نمکی (تشدیدکننده بروز نشانه های آسیت) قرار گرفتند. میزان وزن بدن در 54 روزگی و میزان افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در دوره زمانی23 تا 54 دوره پرورش اندازه گیری شد. علاوه بر این میزان گازهای خونی در روزهای 28، 35،42 و 54 اندازه گیری و درصد هماتوکریت در روزهای 14، 21، 28، 35، 42 و 54 اندازه گیری شد. پس از کشتار پرنده ها در سن 54 روزگی وزن کبد، قلب، طحال و چربی محوطه بطنی پرنده ها تعیین شد. وجود مایع در محوطه بطنی، رنگ کبد و سینه در انتهای آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. میزان تلفات ناشی از آسیت نیز در طی دوره پرورش رکوردبرداری شدند. نتایج نشان داد، ضریب تبدیل خوراک، وزن بدن، مصرف خوراک در کل دوره بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت ولی میزان افزایش وزن بدن در جنس نر بین دو تیمار معنی دار بود (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of Blood Gas Parameters, Hematocrit Value and Internal Organ Weights with Induced Ascites in Broiler Chicken

نویسندگان [English]

  • Mahdi nagus
  • abas p akdel
  • rasul vaez
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of ascites on blood gas parameters and internal organ weights, 335 broilers
related to parental lines was studied. One hundred sixty-one male broilers and one hundred seventy-four females
selected randomly and studied under two treatments of control and ascites. At 54 days of age, body weight and
body weight gain, feed intake and feed conversion rate between the age of 23 and 54 days were determined. At
28, 35, 42 and 54 days of age, blood gas parameters were evaluated. Moreover hematocrit value at 14, 21, 28,
35, 42 and 54 days of age were evaluated. At the end of experiment, all birds slaughtered then the weight of
abdominal fat, liver and spleen were measured. Fluid in the abdomen, color of the breast and liver were assayed.
Moreover mortality resulted from ascites in total period experiment was recorded. Result from body weight,
Feed conversion rate and feed intake showed that there were no significant between two groups while in males
broilers body weight gain was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascites
  • Blood Gas Parameters
  • Hematocrit Value
  • Internal Organ Weights 1
  • 2-
CAPTCHA Image