اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این آزمایش تعیین اثرات افزودن آنزیم گریندآزیم (صفر یا 4/0 گرم بر کیلوگرم جیره) و بوتیرات سدیم (صفر یا 2 گرم بر کیلوگرم جیره) در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی بود. 480 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه آربوراکرز به 8 تیمار آزمایش اختصاص داده شدند و هر تیمار شامل 4 تکرار بود و در هر تکرار 15 قطعه جوجه قرار داده شد. این آزمایش در قالب طرح پایه کاملا" تصادفی به روش فاکتوریل (2×2×2) اجرا گردید. در انتهای آزمایش، 2 قطعه خروس از هر تکرار جهت تعیین خصوصیات لاشه کشتار شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نوع جیره پایه، آنزیم و بوتیرات سدیم تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی جوجه‌های گوشتی در کل دوره داشت. هرچند نوع جیره پایه و آنزیم بر افزایش وزن جوجه ها در کل دوره تاثیر معنی داری داشت، ولی اثر بوتیرات سدیم به لحاظ آماری معنی دار نبود. نوع جیره پایه بر ضریب تبدیل جوجه‌های گوشتی تاثیر معنی داری داشت. جیره حاوی گندم باعث افزایش وزن نسبی سنگدان، کبد، وزن و طول نسبی روده گردید. نوع جیره پایه و بوتیرات سدیم اثر معنی داری بر تعداد خمل‌های زبانی و برگی شکل، ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دئودنوم و ژژنوم داشت. در نهایت، نتایج به دست آمده نشان داد که در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بهترین عملکرد جوجه‌های گوشتی زمانی حاصل شد، که آنزیم و بوتیرات سدیم به جیره اضافه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Enzyme and Organic Acid in Wheat and Corn Based diets on Performance and Intestinal Morphology of Broilers

نویسندگان [English]

  • mohammad housin shaher
  • said moradi
  • omed afsareyan
  • afshin hey darei nya
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The aim of the present experiment was to determine the effects of Grindazym enzyme (0 or 0.4 g/kg diet) and
sodium butyrate (0 or 2 g/kg diet) addition in corn and wheat based diets on performance, carcass traits, and
intestinal morphology of broiler chickens. A total of 480 male Arbor Acres chickens were assigned to 8 dietary
treatments, and each treatment was included 4 replicate, with 15 birds per each replicate (pen). The experiment
was performed in a 2×2×2 factorial trial based on completely randomized design. At the end of experiment, 2
birds from each pen were randomly selected and slaughtered by cervical dislocation. Results showed that the
type of cereal in the basal diet, the enzyme and sodium butyrate had significance (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • wheat
  • Enzyme
  • Sodium butyrate
  • Broiler chicken