اثر منابع و سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد مرغ های تخمگذار، کیفیت تخم مرغ و قابلیت غنی سازی تخم مرغ

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات منابع مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد مرغان تخمگذار و خصوصیات کیفی و ماندگاری تخم مرغ انجام شد. تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار از سویه لوهمن LSL سبک در سن 35 هفتگی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار و 3 مشاهده (مرغ تخمگذار) به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد. تیمارهای 2 تا 7- تیمارهای شاهد به اضافه سلنیوم آلی (3 منبع A,B,C متعلق به شرکت های بیوشم، لالوک و تک فرآورده های آریا در 2 سطح شامل سطح 250 و 500 میلی گرم در کیلوگرم). 8 به اضافه سلنیوم معدنی (3/0 ppm) بود. وزن تخم مرغ های یخچال تحت تاثیر جیره های آزمایشی معنی دار بود (05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Various Types and Levels of Organic Selenium on Poultry Production, Egg Quality and Selenium Enrichment of Eggs

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi 1
  • Farid Shariatmadari 2
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 1
1 Department of Poultry Science, Faculty of Agricultural, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Poultry Breeding and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

A eight-week trial was carried out to investigate the effects of various levels and type of organic selenium as
compared to inorganic selenium. Total of 81 layer hens (LSL) 35 weeks of age were used in a randomized
complete blocks with 9 treatments, 3 replications of 3 birds per experimental unit. Treatment diets included
control 0/3 mg/kg sodium selenite and selenium yeast, (250 mg/kg, 500 mg/kg). Qualitative characteristics of
storing eggs under different conditions (23- 7°C) for 14 days determined. Haugh unit of keeping eggs in room
(23-27°C) was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic and Inorganic Selenium
  • Laying hen
  • Egg enricment 1
  • 2
  • 3-
CAPTCHA Image