اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گـروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح تریتیکاله با و بدون افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز در جیره آغازین جوجه های گوشتی، آزمایشی با تعداد 500 قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×5) با 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل آزمایش شامل 5 سطح تریتیکاله (صفر، 8، 16، 24 و 32 درصد) و دو سطح افزودن مکمل آنزیمی (صفر و 05/0 درصد) بود. جیره های آزمایشی به نحوی فرموله شدند که از لحاظ انرژی و مواد مغذی مساوی باشند و از یک تا 10 روزگی به صورت تغذیه آزاد در دسترس پرندگان مورد آزمایش قرار گرفتند. افزایش سطح تریتیکاله در جیره آغازین جوجه های گوشتی به 16 درصد و بالاتر باعث کاهش معنی دار میانگین وزن 10 روزگی و رشد روزانه و افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد. با افزایش سطح تریتیکاله در جیره آغازین عوارض ضد تغذیه ای آن بر شرایط فیزیکی و مورفولوژی دستگاه گوارش مثل افزایش معنی دار ویسکوزیته محتویات روده و وزن نسبی اندام های گوارشی و کاهش ارتفاع ویلی ها مشاهده شد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز به جیره باعث بهبود معنی دار عملکرد تولیدی و کاهش اثرات ضد تغذیه ای تریتیکاله شد. تاثیر سطوح تریتیکاله و مکمل های آنزیمی بر متابولیت های خونی معنی دار نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از تریتیکاله در جیره آغازین جوجه های گوشتی تا سطح 8 درصد بدون بروز اثرات منفی بر شاخص های عملکرد تولیدی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Triticale Levels and Enzyme Supplementation on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Very Young Broiler Chicks

نویسندگان [English]

 • Heydar Zarghi 1
 • Abolghasem Golian 2
 • Hasan Kermanshahi 1
 • Ahmad Reza Raaji 3
 • Alireza Heravi 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effect of different levels of triticale with/ without
enzyme cocktail (xylanase and β-glucanase) on performance of broiler chicks. Five hundred day old male broiler
chicks (Ross 308), assigned to a factorial arrangement (5×2) with a completely randomized design with 5
replicates of 10 chicks each. The factors included 5 levels of triticale (0, 8, 16, 24 and 32%) and 2 levels of
enzyme cocktail (0 and 0.05%). The experimental diets were isocalric and isonitrogenous and were fed adlibitum
from 0 to 10 d of age. The live body weight in 10 d and daily weight gain significantly decreased and
feed conversion ratio significantly increased with increase in the level of triticale up to 16% and more. The gut
viscosity, gastro intestinal tract organ relative weight were significantly increased with increase in triticale level
and in birds fed the diet with 32% level of triticale showed a shorter villi compared with the longer villi in those
fed the corn-soy diet. The exogenous enzyme supplementation significantly affects broiler performance and
reduced anti- nutrient effects of triticale. The use of different levels of triticale and enzyme supplementation did
not significantly affect on chicks blood chimistry. In conclusion, this study revealed that starter diets containing
up to 8% of triticale did not have an adverse effect on performance of broiler chicks

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chicks
 • Enzyme supplementation
 • Gut morphology
 • Gut viscosity
 • Performance
 • Triticale
CAPTCHA Image