اثر چندشکلی آللی برخی از ژن های کاندید محور هورمون رشد روی صفات تولید تخم در مرغان بومی مازندران

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشـکده ی علـوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

در این مطالعه چند شکلی آللی ژن های هورمون رشد (GH)، گیرنده هورمون رشد (GHR) و فاکتور موثر بر رشد بتا 3 (TGFβ3) شناسایی و ارتباط آن ها با صفات تولید تخم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون به طور تصادفی از مرغان مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران تهیه و با حفظ زنجیره سرد به آزمایشگاه انتقال یافت. بعد از استخراج دی ان ای، جایگاه های مورد نظر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP انجام گرفت. فراوانی هر یک از آلل های (+) و (-) در جایگاه ژنی GH به ترتیب برابر با 7981/0 و 2019/0، در جایگاه GHR برابر با 9937/0 و 0063/0 و برای جایگاه ژنی TGFβ3 برابر 8037/0 و 1961/0 برآورد شد. در دو جایگاه GH و TGFβ3 ژنوتیپ هتروزایگوس مشاهده شد، اما تمامی نمونه ها در جایگاه GHR دارای ژنوتیپ هموزایگوس بودند. آزمون χ2 تعادل هاردی واینبرگ را در دو جایگاه ژنی GH و TGFβ3 در جمعیت مورد مطالعه تایید نمود. آنالیز آماری داده ها نشان داد که جایگاه GH بر روی ارزش فنوتیپی وزن تخم مرغ در زمان بلوغ جنسی و ارزش اصلاحی سن در زمان اولین تخم گذاری اثر معنی دار داشته است. مقایسه میانگین ها نشان داد که مرغ های با ژنوتیپ -/- در جایگاه ژنی GH دارای ارزش فنوتیپی وزن تخم مرغ در زمان بلوغ جنسی بیشتری هستند، اما ارزش اصلاحی سن در زمان اولین تخم گذاری پایین تری داشتند. اثر جایگاه GHR، TGFβ3 و اثر متقابل بین GH×TGFβ3 روی ارزش های فنوتیپی و اصلاحی صفات مورد نظر معنی دار نبود.

عنوان مقاله [English]

Effect of Polymorphism of some Candidate Genes from Growth Hormone Axis on Egg Production Traits in Mazandaran Native Fowls

نویسندگان [English]

  • Babak Enayati
  • Ghodratolah Rahimimianji
Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
چکیده [English]

In the present study the allelic polymorphisms of GH, GHR and TGFβ3 genes and its association with egg production traits were investigated. Blood samples randomly were collected from breeder hens of Mazandaran native fowls breeding station and transported to the laboratory in cold chain condition. DNA was extracted using modified salting out method and the desired loci were amplified by specific primers. All samples genotyping were carried out by RFLP-PCR method. The frequency of each (+) and (-) alleles was estimated at 0.7981 and 0.2019 for GH, 0.9937 and 0.0063 for GHR and 0.8037 and 0.1961 for TGFβ3 loci, respectively. The heterozygote genotype was detected in both GH and TGFβ3 loci but all individuals showed homozygote genotype in GHR marker site. The chi-squared test showed that all individuals in both GH and TGFβ3 loci were in HW equilibrium. Statistical analysis of showed that GH marker site had a significant effect on both phenotypic and breeding values of egg weight at puberty (EWM) and age at first laying egg (AFE), respectively. The mean comparison showed that individuals with -/- genotype in GH marker site had higher phenotypic values for EWM but lower breeding values for AFE trait. The GHR and TGFβ3 loci and also the interaction between GH×TGFβ3 loci were not statistically significant on phenotypic and breeding values of mentioned traits..

CAPTCHA Image